6.01.2022 15:27:54


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022 ... Více

22.12.2021 22:15:10


Přání ... Více

9.12.2021 13:43:58


Nábor dětí do oddílu pobytu v přírodě. ... Více

11.11.2021 21:45:51


Běh kolem Sokolského ostrova 2021 ... Více


Registrace k odběru novinek

 

Současnost Sokola


 

O  ČESKOBUDĚJOVICKÉ  SOKOLSKÉ  JEDNOTĚ  K  1. 1. 2021
 


 

20. listopadu 2020 uplynulo 30 let od obnovení činnosti naší jednoty.

 

Českobudějovická sokolská jednota patřila i v roce 2020
nadále mezi největší a nejstarší jednoty
v rámci současné Sokolské župy Jihočeské,
která si v tomto roce připomněla patnácté výročí vzniku.

 

Ke konci roku 2020 jednota evidovala celkem 1496 členů.
Z toho se věnovalo 466 členů sokolské všestrannosti a
1030 členů docházelo do sportovních oddílů. 

Podle věku byly počty členů následující:
Senioři a seniorky (1956 a starší) 138, muži a ženy (1957-2002) 503,
dorostenci a dorostenky (2003-2006) 168,
žáci a žákyně (2007 a mladší) 687.
Vyjádřeno v procentech to znamená, že 57,15 % členstva tvořila mládež do osmnácti let,
což je, i při malém úbytku členů, téměř stejný údaj jako v loňském roce.

 

Výbor pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece
se scházel ze začátku roku pravidelně 2x měsíčně.
To se během dalších měsíců změnilo a provozní záležitosti či úkoly jednoty
řešili členové výboru převážně elektronickou poštou.
 

Členové výboru:

starosta Josef Kadlec
1. místostarosta Stanislav Gryc
2. místostarosta Eva Sedláková
jednatel Radek Fišer
náčelnice Ingrid Váchová
vzdělavatelka Milada Pospíšilová
 

Kontrolní komise:
Předsedkyně: Eva Herdová
členové: Zdeněk Masopust, Edith Šrámková
 

Členové naší jednoty pokračovali i v roce 2020 v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské –
br. Josef Kadlec - župní starosta,
ses. Ingrid Váchová - tajemnice župy,
ses. Petra Štojdlová - předsedkyně kontrolní komise župy,
ses. Eva Herdová - členka komise, br. Vlastimil Růžička -
župní vedoucí pobytu v přírodě.
Ses. Ingrid Váchová je zároveň místonáčelnicí ČOS a vedoucí grantové komise.

O finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty
s obrovským nasazením a přehledem
nadále starala
tajemnice a zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová.
Hlavně díky jí se také dařilo využívat nejrůznější granty a dotace – na vybavení či na činnost –
na možnosti upozorňovala zástupce našich oddílů osobně i na našem webu.

Českobudějovická jednota vlastní, využívá opravuje a udržuje v ČB tři sokolovny
a atletický stadion na Sokolském ostrově. 
I v tomto roce poskytovala zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny pronajímala školám,
event. dalším zájemcům – vytíženost tělocvičen i stadionu byla opět pravidelně zveřejňovaná
na webových stránkách jednoty.
Běžně jsme doplňovali a obnovovali cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na stadionu a dbali na řádné revize.
K nákupu nářadí i náčiní jsme využívali různé granty a dotace.

Nemovitý majetek jsme nadále průběžně udržovali a opravovali. V létě byl nainstalován nový parkovací systém na našem parkovišti. Na několika místech byla opravena vlastní parkovací plocha (propadlé kanalizační vpusti atp.) a provedeno nové vodorovné značení.
Byl proveden nový asfaltový povrch v průjezdu u šaten a v jeho okolí.

O prázdninách proběhla náročná oprava tartanu běžecké dráhy našeho stadionu, byl kompletně vyměněn povrch rovinky před tribunou a provedeny opravy i na ostatních částech oválu tam, kde byly nezbytně nutné.
Celou akci spolufinancoval Jihočeský kraj v rámci dotačního programu Podpora sportu.

Zateplení a související stavební úpravy sokolovny v Suchém Vrbném byly zdárně dokončeny kolaudací v září 2020.

O všechny stavební záležitosti se obětavě nadále starala hospodářka ses. Stáňa Kubešová,
pracuje v oboru a využívá pro Sokol své znalosti a rozsáhlé praktické zkušenosti.

 

Nutno si nyní připomenout, že rok 2020 byl však rozhodně pro všechny nestandardní a
ještě v lednu jsme netušili, co nás čeká…
Cvičení i tréninky probíhaly normálně, podařily se dětské i dospělácké šibřinky
a
uskutečnilo se skvělé divadelní představení Naši furianti,
které naše župa zajistila v březnu v divadelním sále v Metropolu ke svému 15. výročí vzniku
(toto hru L. Stroupežnického předvedly spojené sokolské umělecké soubory s velkým úspěchem
již v době sletu 2018 a to dokonce v Národním divadle v Praze). 

Činnost jednoty však vzápětí byla, stejně jako celá společnost,
ochromená vzhledem k onemocnění Covid-19.
Dvanáctého března byl poprvé vyhlášen třicetidenní nouzový stav a
podle celostátního nařízení vlády ČR byla tedy
i
všechna sportoviště uzavřena od pátku 13. 3. 2020 – a dál to nebylo lepší.

Byla uzavřena i kancelář jednoty a zrušena každoroční jarní VH.

Situace se nelepšila, sice docházelo k dílčím uvolněním,
ale sportování a cvičení se v celém rozsahu do prázdnin a ani na podzim,
s příchodem nového cvičebního období neobnovilo, i když se některé aktivity s jistými omezeními podařily.

Svědčí o tom i příspěvky z některých našich oddílů, jak se s tou,
nám všem dosud neznámou, situací poprali... viz dále.

 

Rychle se objevovaly nápady, co v omezení ev. přímo v karanténě podnikat. Sestry cvičitelky Henrietta Ottová a Inka Váchová organizovaly šití roušek – poděkování ses. Filipové a Štojdlové, které jich ušily pro Městskou charitu několik desítek.
Další sestry pomáhaly v místě bydliště, nabízely pomoc starším lidem třeba s nákupy či obstaráním nutných léků.
Na Facebooku všestrannosti se každý den objevilo cvičení s básničkou pro kategorii R+D,
které připravovala ses. Pázlerová.
Na podzim jsme zde mohli najít videa se cvičením od ses. Váchové, či Šmilauerové,
nápadité cvičení v přírodě předvedl br. Zahrádko a přidal se br. Nikola Kraus z oddílu Capoeiry.
Cvičitelky ze Suchého Vrbného ani Covid-19 nezastavil
a dále pokračovaly ve cvičení online formou na sociálních sítích!
Ses. Kettnerová a Šimková cvičily pro dospělé, ses. Neumannová a Lhotková pro děti.

Až 8. září se podařilo uskutečnit valnou hromadu. Ses. Stáňa Kubešová zde podala svoji rezignaci na funkci hospodářky ve výboru jednoty – především z důvodů pracovních. Starosta jí jménem výboru poděkoval za dlouholeté působení v Sokole.
Léta byla aktivní hráčkou našich korfbalových týmů
a poslední roky se zasloužila podstatnou měrou na uskutečnění stavebních plánů jednoty –
mj. to byla především rekonstrukce tribuny a stavební úpravy sokolovny v Suchém Vrbném .

Všestrannost – v roce 2020 se cvičenci se scházeli v 17 oddílech v našich třech sokolovnách
podle věkových kategorií či speciálního zaměření
(oddílů sportovní všestrannosti bylo, dle aktuálního výkazu, v naší jednotě 8
a rekreačním sportům se věnovalo 9 oddílů).
Celkem 466 cvičenců – od nejmenších z R+D po seniory a hlavně seniorky se utužovalo pod vedením 57 cvičitelů.

K jednotlivým oddílům všestrannosti - podrobné údaje - charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení najdete na webových stránkách jednoty či Facebooku všestrannosti.


K akcím všestrannosti se vyjádřila náčelnice, ses. Ingrid Váchová:

Každoroční župní přebory.
Na župních přeborech v plavání, které proběhly 11. ledna 2020 ve Strakonicích, jsme vybojovali dvě zlaté a dvě bronzové medaile, za pochvalu stojí i tři čtvrtá místa.
Ani ostatní naši svěřenci se v poměrně velké konkurenci neztratili –
určitě se projevily podzimní tréninky plavání pod vedením naší skvělé cvičitelky Katky Filipové.

Poté jsme se začali pilně připravovat na přebory v gymnastice a šplhu.
To jsme ještě netušili, že se jich nedočkáme…

Přípravu na přebory jsme ovšem zúročili na Župním všestrannostním desetiboji,
jehož 1. ročník proběhl v neděli 1. března v Českých Budějovicích.
Náš mladší žák Dan Postl zde vybojoval zlatou medaili.
Ani ostatní si nevedli špatně.
Závodníci měli možnost poměřit své síly v následujících disciplínách -
shyby/výdrž ve shybu, skoky přes švihadlo, skok do dálky, přelézání tyčky, dřepy,
člunkový běh, hod medicinbalem, vznosy, šplh, překážková dráha.

Naši cvičitelé se 4. března podíleli na organizaci workshopu pro mateřské školy,
který představil úspěšný projekt ČOS,

Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Tělocvičnu navštívila téměř stovka předškoláků a my jsme si společně s dětmi akci užili.

Po dlouhé přestávce jsme se potom sešli až před prázdninami…

Vzhledem k doznívajícím opatřením kolem Covid-19 se letošní zcela atypická
Noc sokoloven konala v pátek 12. června
v podvečer ještě za sluníčka a ne v sokolovně, ale na sokolském stadionu
a ani se neuskutečnilo oblíbené přespání dětiček na žíněnkách...
Ale i tak to byla velmi povedená akce -
hledání pirátského pokladu s divadélkem Divoloď br. Jiřího Reindla,
dále nejrůznější sportovní disciplíny a netradiční motorické soutěže.
Sluncem zalité odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků. 

V září jsme se opět s radostí a nadějí vrhli do práce, začali pravidelně cvičit a trénovat.
Ve čtvrtek 24. září jsme v několika prostorech sokolovny zorganizovali akci pro veřejnost
s názvem „Tradičně i netradičně, zahrajeme si společně“,
která byla součástí každoročního projektu ČOS s názvem Sokol spolu v pohybu.
Je určena pro všechny věkové kategorie,
zacvičit si mohli a museli!! i rodiče, kteří přišli s dětmi.

Na podzimní měsíce jsme měli zase naplánovány plavecké tréninky,
které ale opět musely být vzhledem
ke zhoršující se epidemické situaci zrušeny.
Po rozvolnění opatření začátkem měsíce prosince se tak uskutečnil pouze jeden z nich…

Velice aktivní byly oddíly, které cvičí v tělocvičně v Suchém Vrbném pod vedením
sester Neumannové, Lhotkové, Říhové, Kettnerové a Šimkové.
Cvičitelkám se podařilo zorganizovat během roku celou řadu společných akcí
včetně lyžařského soustředění na Hojsově Stráži, turistického soustředění v Alpách,
sjezdu Vltavy na raftech a letního tábora v Bukové. 

Vedoucí oddílu pobytu v přírodě od začátku roku připravovali tradiční
dětský letní tábor v Kadově u Blatné,
tentokrát jako tajemný detektivní příběh,
ovšem vzhledem k situaci v červnu oznámili, že tábor se konat nebude.

Členové oddílu pomáhali opět při dětských šibřinkách.
Šplhací sítě či různé lezecké techniky zajišťované členy oddílu, byly jako vždy oblíbené.

Nový oddíl všestrannosti – šplh na laně. Jeho vedoucí, br. Vlastík Růžička nám píše:
Jsme nový, malý, ale šikovný oddíl :-)
Jako jediní v republice disponujeme závodníky ve všech čtyřech kategoriích:
dorostenci, ženy, muži a masters. Mnoho závodů se ale v roce 2020 nekonalo,
ale například Šutr Liberec v září pro nás znamenal tři bronzy.
Když nám zavřeli sokolovnu, chodili jsme šplhat na Švábův Hrádek za věžový vodojem,
kde jsme si zavěsili lano na statný dub…

Šplhouni z naší sokolovny“, to je skupinka gymnastů, kterou trénoval léta br. Boršek.
Jeden ze zakládajících členů,
Martin Trnka ve šplhu na osmimetrovém laně dlouhodobě vyniká
a v prosinci 2019 se stal mistrem ČR.
V březnu 2020 tedy vznikl v naší jednotě na těchto základech
v rámci všestrannosti samostatný oddíl šplhu, teď i s registrací u České gymnastické federace.  

Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 20:
atletika, americký fotbal, badminton,
korfbal, horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee.
Z bojových sportů je to karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a tai-chi-chuan.
Dále oddíl roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance,
dva oddíly historického šermu a oddíl scénického šermu.

Beze změny zůstává, že členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali
soutěží pořádaných ČOS, některé pak sami pořádali.
Jejich činnost je většinou řízena také příslušnými sportovními svazy –
to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal.
Některé oddíly se sportu věnují jen rekreačně či hrají nižší soutěže (podnikové ligy),
ale mnozí sportovci mají i mezinárodní úspěchy
a jsou dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů.
Oddíly bojových sportů – karate, Iaido-Kendó jsou členy příslušných  mezinárodních  organizací,
zúčastňují se  seminářů, stáží a zvou do ČB
pravidelně a často i hosty ze zahraničí.

 

Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení každého oddílu najdete na  webových stránkách  jednoty. Svoje stránky a často i Facebook mají i jednotlivé oddíly.  


Příspěvky od vedoucích sportovních oddílů, není to však pochopitelně vždy veselé čtení…

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty. Vznikl v roce 1992 a od té doby patří mezi nejúspěšnější atletické celky v ČOS i v republice vůbec, naši atleti jsou pravidelně zváni do reprezentace. Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže) a VSD (= Výkonnostní sport dospělých) a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu ČOS. V oddíle se starají o početnou dětskou základnu, roky pokračuje dětská atletická liga.
 

Zpráva vedoucího oddílu, br. Najbrta:
Koronavirus v roce 2020 ovlivnil především přípravu na závody. Od poloviny března jsme museli trénovat individuálně (což byl problém především u mladších ročníků). S lepšícím se počasím v dubnu se ale tréninkové podmínky postupně zlepšovaly. A když jsme se mohli (i když s omezením - počet osob, roušky, dezinfekce, speciální rozvrh) přesunout na stadion, tak už to bylo docela dobré a mohli jsme 31. května zahájit soutěže. Termínová listina atletických soutěží byla pozměněna, závody se posunuly do prázdnin a do zářijových dní. Většina domácích soutěží ale proběhla.
Zrušeny byly naopak mezinárodní soutěže včetně OH v Tokyu a ME v Paříži,
na které by se svými výkony pravděpodobně
náš nejlepší atlet, sprinter Jiří Polák nominoval,
tak i ostatní mládežnické evropské a světové soutěže,
na které se připravovali dálkaři Tomáš Kratochvíl, David Jodl a Tereza Babická.
Celkem jsme měli v roce 2020 osm atletů,
kteří získali i přes problematickou přípravu medaili na MČR.
Jiří Polák se stal Mistrem ČR na 200 m mužů výborným výkonem 20.63.
Na MČR do 22 let získal další dvě zlaté medaile a jeho fantastická sezóna byla odměněna
třetím místem v závodě Diamantové ligy v Bruselu.
V anketě Deníku se umístil na třetím místě v desítce nejlepších sportovců Jihočeského kraje.

P.S. Nyní je situace mnohem horší. Od října jsme mnoho našich atletů neviděli.
Individuální přípravu do značné míry negativně ovlivňuje počasí.
A navíc tak dlouhou dobu trénovat osamoceně již nikoho nebaví.
Světlo na konci tunelu vidět není.
Halové soutěže byly zrušeny.
Závodit v této době mohou pouze reprezentanti......
Obávám se, že celá řada mládeže (i v dalších sportech) se již ke sportu nevrátí.

Vše o oddíle zjistíte na webových stránkách WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ

 

Badmintonový oddíl funguje pod hlavičkou Sokola od roku 1995
(založen však byl pod TJ Slavoj již roku 1967).

O činnosti napsala vedoucí oddílu ses. Linda Janoštíková:
Badmintonový oddíl se v roce 2020 musel stejně jako ostatní potýkat s pandémií koronaviru
a přišel tak o mnoho možností trénovat a závodit.

Na začátku roku se blýskl výborným výsledkem Jan Janoštík,
když vybojoval výborné 3. místo na mezinárodním turnaji juniorů v Maďarsku.
K tomu přivezli domů medaile z GPA Daniel Dvořák a Kryštof Klíma.
Radost nám také udělali naši žáci, kteří úspěšně vstoupili do Oblastního přeboru družstev žáků.
Také se povedlo početné skupině postoupit na Mistrovství České republiky dospělých.

Bohužel přišlo jaro a s ním velká omezení. Nemohli jsme se scházet na tréninku, museli jsme zrušit všechny Oblastní přebory a další soutěže a předčasně uzavřít Oblastní soutěže družstev. Přesto tady stačili naši žáci vybojovat výborné druhé místo.
Po zlepšení situace a po částečném návratu dětí do škol jsme i my mohli znovu začít trénovat. Tréninkový školní rok jsme zakončili předáváním badmintonového vysvědčení, které přijel předat předseda Českého badmintonového svazu a účastník tří olympiád Petr Koukal.
Letní přípravu jsme zakončili tradičním letním soustředěním v naší sokolovně. 
Na podzim jsme začali naplno trénovat, pořádali jsme Oblastní přebory všech mládežnických kategorií, kde naši hráči vybojovali mnoho titulů a medailí. Přebory se odehrávaly za velmi přísných hygienických podmínek. Ještě jsme stihli uspořádat školení trenérů IV. třídy, ale bohužel pak přišlo další velké omezení.
Musím se zmínit o jedné významné akci a tou bylo Mistrovství Evropy juniorů ve Finsku. Českou republiku tu reprezentoval náš hráč Jan Janoštík. I když na medaile to tentokrát bylo daleko, odehrál Honza několik výborných zápasů.
Z čeho jsme ale měli v roce 2020 největší radost? Náš oddíl byl hodnocen na základě výsledků našich hráčů, výborné práce našich trenérů a rozhodčích a od 1. 10. 2020 jsme obdrželi od Českého badmintonového svazu statut Sportovního střediska. To nám pomůže dále pracovat s talentovanými hráči a pomoci jim tak dosáhnout minimálně na tituly mistrů ČR.
Výsledkem naší práce je také zařazení
Jana Janoštíka do Vrcholového národního centra mládeže v Plzni
a Daniela Dvořáka do Sportovního centra v Hradci Králové.


P.S. Trénovat v lese nebo doma zakázáno není.
Mladí badmintonisté Sokola ČB ani v době koronavirové nezahálejí a individuálně se připravují.
Svou přípravu přesnuli z haly domů a do přírody.
Zaměřili se na kondiční přípravu a přidali otužování.
Vrhli se s chutí na posilování, stabilizaci, vytrvalostní a rychlostní cvičení.  

.

Velmi aktivní je oddíl frisbee – jedná se o dynamický bezkontaktní sport s létajícím diskem,
zde je původní zpráva z oddílu od ses. Henrietty Ottové:
Rok 2020 jsme začali jako tradičně halovým mistrovstvím ČR v kategorii mixed (smíšené týmy) v Plzni, kde jsme obhájili zlato a titul mistrů ČR. V polovině února se konalo halové mistrovství ČR v kategoriích women (ženy) a open (muži) v Brně. Velký úspěch zde zaznamenaly ženy, neboť na MČR se probojovala družstva A i B a družstvo A obhájilo vítězství,
ženy se tak staly mistryněmi ČR pro rok 2020.

Na turnaji v Brně jsme již slyšeli o výskytu nového typu koronaviru v Itálii,
ale stále nás ještě nenapadlo,
že celé jaro strávíme v karanténě bez soutěží a společných tréninků.
V červenci, po částečném uvolnění, jsme pak za přísných hygienických podmínek zorganizovali
5. ročník mezinárodního turnaje Princess Cup, který měl velký úspěch.
Na začátku září se konalo přesunuté venkovní mistrovství ČR v Dobrušce,
ženy tam obhájily titul mistryň ČR, muži získali bronz.

Dalším námi pořádaným turnajem byla kvalifikace na MČR mixed.
Vlastní mistrovství se mělo konat v říjnu, bylo však zrušeno.    

 

Za oddíl Taichichuanu poslal příspěvek vedoucí oddílu Jiří Vaněček:
V roce 2020 měl náš oddíl 22 členů. Pravidelná cvičení probíhala čtyřikrát v týdnu s různým tematickým zaměřením od zdravotní tělesné výchovy, strečinku a průpravných cvičení po nácvik sestav Tai-chichuanu, pokračovali jsme v procvičování očních cviků. Do uzavření tělocvičen se nám podařilo uspořádat dva víkendové semináře. Všechny další naplánované akce musely být následně odloženy, ale zájemci mají možnost absolvovat výuku on-line.
Br. Vladimír Hans navštěvoval v Ústřední škole ČOS Kurz cvičitele Zdr. Tv  III. třídy,
který však byl zatím přerušený. Intenzivně jsme se věnovali přípravě dalších seminářů.

 

Capoeira - druh bojového tance, oddíl má v naší jednotě dlouhou tradici.
Dle možností jsme uskutečnili tréninky pro dospělé a tréninky pro děti v sokolovně a zároveň tréninky pro děti na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3 v ČB. Opět jsme vystupovali na slavnostech „Pouť na Kratochvíli“ a na festivalu v ČB „Město lidem/lidé městu“. Stejně jako vloni, jsme navštívili naše bratry sokoly na tréninku capoeiry v Jihlavě.
V případě zájmu je možno shlédnout videa a fotografie z akcí v galerii na našich stránkách  http://www.capoeiracb.4fan.cz

 

Vždy aktivní oddíl tanců – Blueberry také musel zrušit mnoho plánovaných akcí –
především hudebně tanečních večerů, kurzy stepování atp.
Podařila se jejich tradiční akce, zářijový Budějovický western na Sokolském stadionu.Oddíl stolního tenisu v průběhu července úspěšně realizoval tréninkový kemp pod vedením trenéra Jirky Řežába. Hostovali u nás hráči z přátelských teamů Ostravy, Tábora, Velešína a podařilo se připravit pro všechny dobré podmínky. Hráčky i hráči všech věkových kategorií sbírali nové zkušenosti a svědomitě se připravovali na další sezonu.


V oddílu Hell's cheerleaders jsme v roce 2020 stihly pouze jednu soutěž a jedno vystoupení, píše jeho vedoucí a hlavní trenérka ses. Veronika Prantlová. Také jsme společně absolvovaly letní soustředění v Hrachově u Sedlčan.
Soustředění jsme si moc užily, trénovaly jsme jako o život a stihly

i společnou zábavu, koupání v bazénu, hry a táboráky.
Dvě z našich trenérek také začaly pracovat na získání trenérské licence stupně B pod záštitou České Asociace cheerleaders a FTVS. Kurz pokračuje i v letošním roce a bude ukončen v létě závěrečnými zkouškami a odevzdáním absolventské práce.

 

Korfbal - oddíl měl v soutěžní sezóně 2019/2020 v soutěžích řízených
Českým korfbalovým svazem celkem
2 družstva, z toho 1 seniorské a 1 mládežnické.
Obě družstva se díky mistrovským titulům z předešlé soutěžní sezóny účastnila
nejvyšších korfbalových soutěží v ČR v daných věkových kategoriích.
Seniorské družstvo startovalo v České korfbalové extralize,
mládežnické družstvo v České dorostenecké korfbalové extralize.
Bohužel do plánů pro rok 2020 zasáhla stejně jako všem ostatním pandemie Covid-19.
Žádné reprezentační akce v roce 2020 neproběhly, ze stejného důvodu došlo pouze
k zahájení mistrovských korfbalových soutěží ČR,
které ale nakonec nebyly dohrány a pořadí pro soutěžní sezónu 2019/2020 nebylo stanoveno.
Ze stejného důvodu rovněž zatím nedošlo k zahájení mistrovských korfbalových soutěží ČR v soutěžní sezóně 2020/2021.

Reprezentační akce byly přesunuty na rok 2021, pokud se situace okolo pandemie stabilizuje,
věříme v zahájení mistrovských soutěží ČR i reprezentačních akcí.
V dubnu 2021 by se mělo v ČR (Kutná Hora) uskutečnit Mistrovství světa hráčů do 19 let,
v červenci 2021 by se mělo na Taiwanu (Taipei) uskutečnit Mistrovství světa hráčů do 22 let
a v říjnu 2021 by se mělo v Belgii (Antverpy) uskutečnit Mistrovství Evropy seniorů. 

 

Krátce o dalších aktivitách:

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz, svoje stránky a často i Facebook mají i jednotlivé oddíly.

Fotografie z novějších akcí nyní hledejte na Rajčeti: https://sokolcb.rajce.idnes.cz

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti,
informujeme nejen v sokolovnách na nástěnkách,
ale směrem
k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na třech místech ve městě
(sokolovny v dalších městských částech a malá skřínka přímo
na hlavním náměstí). A samozřejmě v rozhlase a tisku.
Píšu „některých“ – jsme velká jednota ve velkém městě, máme na 40 různých oddílů,
které se scházejí na třech místech a mají svůj bohatý program.
Opravdu se nedá pochytit všechno
(nakonec není ani všechno mířeno k veřejnosti a svoji propagaci ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají sami).

V roce 2020 se nekonalo žádné vzpomínkové shromáždění ve dnech 8. května a k 28. říjnu,
na které sokoly Magistrát statutárního města ČB vždy zve.

Životní výročí našich členů jsme v tomto roce řešili alespoň písemnou gratulací.

Významné
„kulaté" narozeniny oslavil br. ing. Josef Kadlec,
starosta naší jednoty a zároveň i starosta župy Jihočeské.
Přejeme hodně zdraví, pohody a děkujeme za dlouholetou svědomitou práci pro sokolské hnutí.

 

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka,T.J. Sokol České Budějovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2021 T. J. SOKOL České Budějovice