24.09.2023 20:44:36


Budějovický western ... Více

22.09.2023 13:25:15


Pozvánka na sletovou štafetu - ČB, neděle 24. 9. 2023 + foto ... Více

 

Registrace k odběru novinek

 

Současnost Sokola


 

O  ČESKOBUDĚJOVICKÉ  SOKOLSKÉ  JEDNOTĚ  K  1. 1. 2023
 Českobudějovická sokolská jednota patřila i v roce 2022
mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské,
která vznikla roku 2005 sloučením původních historických žup či jejich částí.

Celý rok jsme si připomínali 160. výročí vzniku Sokola v roce
i 75. výročí otevření naší sokolovny.

 


 
Ke konci roku 2022 jednota evidovala celkem 1682 členů, tzn. meziroční nárůst o 189 členů.

Do všestrannosti docházelo 565 členů, sportům se věnovalo 1117 členů.

Podle věku bylo složení následující:
mládež do 18 let - 1036 členů, tj. 61,6 %
dospělí                -   518 členů, tj. 30,8 %
senioři 65+          -   128 členů, tj.   7,6 %

Ještě jsme porovnali mužskou složku (muži, dorostenci, žáci) celkem 852 členů
– z toho všestrannost 224, sporty 628 členů
a ženskou složku (ženy, dorostenky, žačky) celkem 830 členek
– z toho všestrannost 341, sporty 489 členek.

V celkovém souhrnu byl poměr téměř vyrovnaný, sportu se ale z daného počtu věnuje
oproti všestrannosti vždy více žen
(tzn. i dorostenek a žaček) a mnohem víc mužů (…dorostenců, žáků).

Tři nejpočetnější sportovní oddíly: nadále to byla atletika (528 členů),
následoval oddíl badmintonu (109 členů) a korfbal (100 členů).  
 

Výbor nadále pracoval pod vedením dlouholetého starosty Josefa Kadlece.
Scházel se nejméně každý měsíc, aktuální záležitosti se řešily též elektronickou poštou.

Valná hromada, tentokrát volební, se konala 14. března 2022
a všichni dosavadní činovníci byli ve svých funkcích na další 3 roky potvrzeni.

Členové výboru:

1. místostarosta Stanislav Gryc
2. místostarosta Eva Sedláková
jednatel Radek Fišer
náčelnice Ingrid Váchová
vzdělavatelka Milada Pospíšilová

Kontrolní komise:

Předsedkyně: Eva Herdová, členové: Zdeněk Masopust, Edith Šrámková
 

Členové naší jednoty pokračovali nadále i v roce 2022
v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské:
Josef Kadlec - župní starosta, Ingrid Váchová - tajemnice župy,
Petra Štojdlová - předsedkyně kontrolní komise župy, Eva Herdová - členka komise
a Vlastimil Růžička -
župní vedoucí pobytu v přírodě.
Ses. Ingrid Váchová je též zároveň místonáčelnicí ČOS.

Uznání ČOS v anketě Sokol roku (výsledky se vyhlašovaly zpětně):
v kategorii mládež do 18 let – jednotlivci za rok 2021 se na 3. místě umístil Daniel Dvořák z našeho oddílu badmintonu.

O finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty
nadále starala s velkým nasazením
tajemnice a zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová.
Díky ní se mj. opět dařilo využívat nejrůznější granty a dotace.

Jihočeský kraj opět podpořil činnost našich oddílů dětí a mládeže na sezónu 2021-2022. Tentokrát částkou 156 000 Kč.

V roce 2022 českobudějovická jednota nadále vlastnila, využívala a udržovala v ČB
tři sokolovny a atletický stadion
na Sokolském ostrově a poskytovala zázemí všem našim oddílům.
Zbylé hodiny pronajímala školám, event. dalším zájemcům
– vytíženost tělocvičen i stadionu opět pravidelně
zveřejňovala na nástěnkách u šaten a také na webových stránkách jednoty.    

V majetku jednoty nadále zůstal též pozemek se vzrostlými stromy
v části města Mladé, u řeky Malše v lokalitě zvané U
Špačků,
dlouhodobě pronajatý pro sportovní činnost a k 1.11.2022 byla uzavřena nová nájemní smlouva.
S tím souvisela inventarizace stromů a jejich odborné posouzení z hlediska bezpečnosti.
Podobně jsme se nadále starali o stromy na našem pozemku na Sokolském ostrově ve městě.

Běžně se doplňovalo a obnovovalo cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na stadionu a samozřejmostí byly řádné revize.

Průběžně jsme nadále udržovali a opravovali veškerý nemovitý majetek.  

Pokračovala výměna veškerého osvětlení za úsporné, modernější provedení.

Pokračovaly přípravy na realizaci 2. etapy rekonstrukce tribuny,
tzn. provedení atletického koridoru,
který bude navazovat na tribunu na stadionu směrem k severu.
Zahájilo se jednání o dokoupení malé části pozemku z majetku města na severní straně ostrova,
který je nutný pro uvedenou stavbu.

Bylo opraveno velké schodiště na východní straně u parkoviště. 

V průběhu prázdnin byla provedena celková oprava šaten v sokolovně Rožnov.
Byly vyměněny podlahy, elektroinstalace,
stropní podhled a zakoupeny nové šatnové lavičky.
Celý projekt podpořil Jihočeský kraj v rámci dotačního programu 
"Podpora sportovní infrastruktury".

Byla provedena rekonstrukce tzv. výborovny v sokolovně:
oprava podlahy - nové lino, doplnění žaluzií, správce opravil stoly a zakoupily se nové židle.

 

Všestrannost

Podrobné údaje - charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení
jednotlivých oddílů všestrannosti
jste opět mohli najít na webových stránkách jednoty či Facebooku všestrannosti.

Zprávu o činnosti napsala náčelnice, ses. Ingrid Váchová:
V roce 2022 sportovalo v oddílech všestrannosti celkem 565 cvičenců pod vedením 52 cvičitelů.
Probíhala pravidelná cvičení ve všech třech našich sokolovnách,
a to pro všechny věkové kategorie. Jednalo se o celkem 21 oddílů:
 8 oddílů všestrannosti a 12 oddílů rekreačních sportů a  divadélko Divoloď.
V březnu se po roční přestávce zaviněné Covidem 19 uskutečnily tradiční sokolské šibřinky, tentokrát na téma Český venkov, kde na dospěláckých nechyběl Otík ani slavná drbna Keliška ze známých filmů. A dětské … tam nadále převažovali rytíři či princezny. Na nákup hodnotných odměn pro různé dětské soutěže jsme využili i dotaci Magistrátu města ČB.       
Druhou dubnovou neděli se deset našich závodnic zúčastnilo 1. ročníku Čtyráckého gymu, kde poměřily své síly ve šplhu a sportovní gymnastice. A nebyl to pro ně závod ledajaký, získaly celkem 11 medailí, a to 6 x zlatou, 2 x stříbrnou a 3 x bronzovou.  
Po dvou letech nucené přestávky způsobené Covidem 19 se uskutečnily i župní přebory v sokolské všestrannosti - gymnastika a šplh v Písku, plavání ve Strakonicích a v květnu potom atletika v Českých Budějovicích. Počasí nebylo zrovna příznivé, přesto se tu sešlo na 200 závodníků a závodnic z téměř celého kraje, kteří se opravdu moc snažili o co nejlepší umístění. Naši jednotu reprezentovalo 13 závodnic a závodníků, kteří se v konkurenci neztratili a vybojovali tři bronzové medaile
a v dalších dvou případech uniklo medailové umístění jen o vlásek!
Celý župní přebor absolvoval z naší jednoty pouze starší žák III Tomáš Herrmann,
který skončil na celkovém krásném 4. místě.
Finanční podporu poskytl Jihočeský kraj a odbor všestrannosti ČOS,
drobné dary pro vítěze poskytl Magistrát města České Budějovice a společnost E.ON.
Netradiční Den dětí především pro naše nejmladší členy se konal vzhledem k počasí v sokolovně
a vůbec mu to neubralo na přitažlivosti.
Dne 24. 6. 2022 jsme zorganizovali Noc sokoloven.
Začala jednoduchými atletickými závody na Sokolském ostrově
a následně si děti procvičily tělocvičné názvosloví.
Potom následovalo již tradiční opékání špekáčků.
Poté se jednotlivé oddíly rozešly na přespání do „svých“ sokoloven.
Během letních prázdnin jsme zorganizovali dva pobytové a jeden příměstský tábor.
Pobytový tábor oddílu PP se uskutečnil již potřinácté v Kadově u Blatné,
s tradičně dokonalou celotáborovou hrou,
tentokrát pod názvem Terra mystica, která přinesla kouzla, alchymii a rituály
(více viz webové stránky tábora www.tabor-kadov.cz).
Další pobytový tábor uspořádal v Bukové dětský oddíl ze Suchého Vrbného.
V září jsme v rámci týdne Sokol spolu v pohybu ve dnech 23. – 30. 9. 2022
uspořádali hned v pondělí odpoledne v sokolovně na Sokolském ostrově
akci na téma využití tradičního i netradičního nářadí s názvem „Zacvič si s námi!“ 
Příchozí asi nejvíce zaujaly hry s obrovským míčem Kinballem.
V rámci tohoto týdne proběhla v sobotu 24. 9. 2022 akce „Be activ night“.
Zúčastnil se pouze jeden žákovský oddíl,
který ve večerních hodinách, i za občasného deště, zdolal 20 km na kolech
po okolí Českých Budějovic a připsal jednotě cenné kilometry do soutěže.
V neděli 2. 10. 2022 proběhl v českobudějovické sokolovně
již třetí ročník Všestrannostního desetiboje SŽJ.
Naši závodníci uspěli ve všech věkových kategoriích a vybojovali
jednu zlatou, dvě stříbrné a tři bronzové medaile.
Památný den sokolstva, 8. říjen, jsme si připomněli podeváté,
letos počtvrté jako Významný den ČR.
Opět po řece Vltavě pluly drobné lodičky se svíčkami a to v Rožnově a na Sokolském ostrově.
Akce se zúčastnily jak děti, tak jejich rodiče a my jsme rádi,
že historie není našim členům lhostejná, že sokolské oběti nebudou zapomenuty.
Sokolské vlajky byly vyvěšené nejen na sokolovně, ale i na budově českobudějovické radnice.

Zapojili jsme se také do hlasovací soutěže s Penny „Hýbeme se hezky česky“.
Oddíl mladšího žactva z Rožnova postoupil do finále,
kde nakonec obsadil třetí místo a získal nejen odměnu 5 tis. Kč,
ale také spoustu zdravých dobrot,
o které se podělil se všemi dalšími dětskými oddíly. 
Mikulášské nadílky zakončily rok 2022 úsměvem na tvářích našich nejmladších.
O činnosti se dozvíte ještě více také na  Facebooku všestrannosti.

Oddíl rekondičního cvičení na velkých míčích již pojedenácté pořádal pro své cvičence,
jejich kamarády a příznivce sportu pobyt v Chorvatsku, středisko Lanterna,
pobyt s názvem „Cvičím, abych žil“.
Vedoucí oddílu - ses. Věra Hinterholzová (Drdlová) k tomu píše:
Cvičební a cyklistický pobyt, 60 účastníků – sokolů i nesokolů, denně 50 km na kolech,
3x denně cvičení a posilování – velké míče, overbaly, břišní tance,
cvičení s vějířem, cvičení v moři, pilates
a jako odměna zájezd do Slovinska – jeskyně Baradine Jama a město Piran.

Oddíl šplhu na laně v roce 2022 – zde jsou události dle kroniky oddílu, kterou vede,
stejně jako celý oddíl, br. Vlastimil Růžička:
Odloženého MČR 2021 se v Brně, naposledy v roli dorostence,
zúčastnil Ríša Kašpar a skončil jako pátý v republice.
Memoriál Bedřicha Šupčíka se konal v březnu v Příbrami a budějovický Pavel Trnka
– otec obou našich úspěšných „šplhounů“ Martina a Honzy, získal bronz.
Osobní rekord si s časem 5,33 s si vylepšil Matěj Petrovský.
Soutěž Modřanský Tarzan - Matěj Petrovský byl prvně na stupních vítězů
a nominoval se na mistrovství republiky, ale bohužel se nakazil boreliózou a nemohl startovat.
V září se konal zajímavý závod hasičů ve Francii – úkolem pětičlenných týmů
bylo vyšplhat pětimetrová lana co v největším počtu pokusů za 10 minut.
Zúčastnilo se 15 hasičských týmů z Francie, jeden z Monaka a dva naše týmy.
A tým s Martinem Trnkou byl těsně druhý! Celkem jsme získali tři medaile ze šesti!
Závěrem sezóny se konalo MČR, kde jsme měli tři zástupce:
Martina i Jana Trnků a Ríšu Kašpara.
Vše o šplhu na laně potom zde: https://www.svetsplhu.cz

 

O “znovuzrozeném“ oddílu pobytu v přírodě napsal jeho vedoucí br. Jan Nestával:
 Od založení nové generace oddílu uběhl již celý rok. Kapacita se rychle naplnila a z každé schůzky děti vždy odcházely s novými znalostmi a zážitky. Učily se tábornickým dovednostem, které si pak procvičovaly třeba formou her. O víkendech jsme jezdili do přírody na výpravy, což byla jedinečná příležitost vyzkoušet si všechno v praxi a přínosem byl samozřejmě i pobyt na čerstvém vzduchu. V létě se většina členů oddílu setkala na našem tradičním dětském táboře
na Kadově (viz též zmínku výše), na který se již opět velmi těší.

 

Sporty

Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 18: atletika, americký fotbal, badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, posilovna, stolní tenis, frisbee. Z bojových sportů to byly oddíly karate, capoeira, aikido a tai-chi-chuan. Dále oddíl sportovního tance, dva oddíly historického šermu, oddíl scénického šermu a oddíl sportovního cheerleaderingu
(původně roztleskávačky při oddílu amerického fotbalu),
který však ke konci roku v jednotě ukončil svoji činnost.

Beze změny zůstává fakt, že členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS, některé pak sami pořádali. Jejich činnost byla nadále řízena také příslušnými sportovními svazy – to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal. Některé oddíly se sportu věnovaly jen rekreačně či hrály nižší soutěže (podnikové ligy), ale mnozí sportovci opět měli i mezinárodní úspěchy a byli členy oficiálních reprezentačních týmů.

Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení každého oddílu
jste mohli najít jako vždy, na webu jednoty.

Svoje stránky a často i Facebook nadále využívají i jednotlivé oddíly.  

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty.
Vznikl v roce 1992 a od té doby patří mezi nejúspěšnější atletické celky v ČOS
i v republice vůbec, naši atleti jsou pravidelně zváni do reprezentace.
Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže)
a VSD (= Výkonnostní sport dospělých)
a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu ČOS.
V oddíle se starají o početnou dětskou základnu, roky pokračuje dětská atletická liga.

Br. Najbrt k činnosti oddílu napsal:
Sezóna 2022 byla pro oddíl atletiky hodně úspěšná. Devět našich atletů obléklo reprezentační dres České republiky. Mohlo jich být dokonce deset, Tomáš Němejc splnil kritéria pro účast na ME dospělých, pro zdravotní potíže způsobené Covidem 19 ale nakonec na mnichovské ME nebyl nominován. Přesto jsme na tomto ME měli svého zástupce - Jirku Poláka, který startoval na 200 m a 4x100 m. Ostatní naši atletičtí reprezentanti úspěšně závodili na mezistátních utkáních ve svých věkových kategoriích.

Třináct našich atletů se se podílelo na zisku 24 medailí z MČR, které jsme v roce 2022 přivezli.
Ve většině případů to byli již zmiňovaní reprezentanti.

Dařilo se nám i v soutěžích družstev.
Obě naše ligová družstva udržela 1.ligu i pro následující sezónu.
Ženy byly dokonce ve své skupině čtvrté.

Moc nás těší plný stadion v době tréninku přípravky a mladšího žactva.
O budoucnost atletiky se nemusíme obávat.


V každoročním hlasování v anketě Atlet roku 2022 Jihočeského kraje se naši závodníci
umístili v šesti z deseti vyhlašovaných kategoriích na prvním místě.

mladší žákyně - Sofie Janowiaková
mladší žáci - Matěj Kovačík
starší žákyně - Nina Radová
starší žáci - Michal Rada
juniorky - Tereza Babická
muži - Jiří Polák

Začátkem listopadu oddíl zorganizoval za podpory Jihočeského kraje na našem stadionu
již 20. ročník Běhu kolem Sokolského ostrova.
Za příjemného podzimního počasí se jej zúčastnilo  215 závodníků v různých kategoriích.
Zároveň se konal již po šestnácté  nesoutěžní charitativní běh pro celou rodinu – Běh s kuřetem
a pro nadaci Pomozte dětem se vybralo přes 20 tis Kč.
Sečteno za těch 16 let je to již úctyhodných 138 358 Kč.
Vše o oddílu zjistíte na webových stránkách WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ

Badmintonový oddíl funguje pod hlavičkou Sokola od roku 1995
(založen však byl pod TJ Slavoj již roku 1967). Více o oddíle na www.badmintoncb.cz

Vedoucí oddílu, ses. Linda Janoštíková bilancuje:
Rok 2022 byl pro náš klub velmi úspěšný a možno říci i přelomový.
Došlo k výraznému nárůstu členské základny od přípravek až po juniorskou kategorii.
Sedm kvalifikovaných trenérů pracovalo prakticky na denní bázi a to vše v režimu
sportovního klubu a ne jenom jako sportovní kroužek.
Výkonnostní přístup k tréninku a výchova budoucích reprezentantů je našim prioritním cílem.
Tvrdá práce trenérů i hráčů přinesla ovoce. Získali jsme medailová umístění na mistrovstvích ČR
ve všech věkových kategoriích,od U13 až po dospělé.
František Vrchotický trojnásobný mistr ČR v kategorii U13,
Kryštof Klíma mistr ČR ve čtyřhře, stříbrný ve dvouhře a bronzový
ve smíšené čtyřhře v kategorii U15.
Stejný hráč byl bronzový ve čtyřhře v kategorii U17.
Daniel Dvořák získal titul vícemistra ČR ve dvouhře a také ve čtyřhře v kategorii U19.
Jan Janoštík byl bronzový  ve dvouhře na mistrovství ČR dospělých.
Celkem 10 medailí z republikových šampionátů nás řadí mezi jeden z nejúspěšnějších klubů.
Jak bylo uvedeno výše, naší hlavní ambicí je výchova reprezentantů ČR.
A to se nám v roce 2022 dařilo velmi dobře.
V současné době máme hráče v národní reprezentaci v kategorii U15, U17, U19 a U23!
Naši svěřenci absolvovali také úspěšně řadu turnajů evropského a světového okruhu
a vrcholem byla účast Kryštofa Klímy na Mistrovství Evropy U15 a Dana Dvořáka
na Mistrovství světa juniorů a Mistrovství Evropy  juniorů.
Náš klub se také může pochlubit certifikátem  „Sportovní  středisko“
v rámci centralizované přípravy Českého badmintonového svazu.
Pod záštitou Jihočeského kraje a Jihočeského badmintonového svazu
se podílíme na zajištění „Oblastní talentové přípravy“ badmintonových nadějí
v rámci kraje a Sportovního centra mládeže v rámci kraje.

Oddíl Capoeira, zprávu poslal br. Nikola Kraus:
 Po celý rok probíhaly tréninky pro dospělé i pro děti v sokolovně na Sokolském ostrově.
Několikrát  jsme vystoupili na různých akcích – sokolské šibřinky, Hobby 2022,
Čtyrácký čtyřboj či pouť Kratochvíle.


Korfbal komentovala ses.Stáňa Kubešová:
Oddíl měl v soutěžní sezóně 2021/2022 v soutěžích řízených
Českým korfbalovým svazem jedno seniorské družstvo,
a to v nejvyšší korfbalové soutěži v ČR (Česká korfbalová extraliga).
Bohužel dlouhá herní pauza z důvodu pandemie Covid 19 se projevila a hráčům a hráčkám
se nepodařilo zopakovat úspěšná umístění z předchozích let
a v soutěžní sezóně 2021/2022 obsadili konečné 4. místo.
Již na podzim 2022, v nové probíhající soutěžní sezóně,
ale průběžné umístění slíbilo návrat na místa, na která jsme byli zvyklí.
Čtyři hráči z našeho oddílu bylo členy českého reprezentačního týmu seniorů,
které se v červenci zúčastnilo
Světových her dospělých, které se konaly v USA (Birmingham) a získali zde konečné 7. místo.
Do mistrovských soutěžích mládeže, řízených Českým korfbalovým svazem,
nebylo v soutěžní sezóně 2021/2022 přihlášeno žádné družstvo,
protože většina hráčů překročila povolený věkový limit.
Po úspěšném náboru však noví mladí hráči v roce 2022 již trénovali 2x týdně
a každé 2 měsíce se konaly přátelské turnaje, ve kterých hráči získávali cenné zkušenosti.
Do nové soutěžní sezóny 2022/2023 byla do mládežnických korfbalových soutěží
přihlášena na podzim čtyři družstva
(Korfbalová liga starších žáků 2.liga, Korfbalová liga mladších žáků,
Korfbalová liga minižáků K4, Korfbalová liga přípravka).
Začala tedy pro ně první soutěžní sezóna, jejich nadšení a zápal slibuje, že si povedou dobře.
Oddíl pořádal v létě ve dvou turnusech příměstský letní tábor.

Jak se dařilo členům oddílu frisbee shrnula ses. Henrietta Ottová:
Ultimate frisbee je atraktivní týmový sport s létajícím talířem.
Primárně se hraje venku, ale existuje i halová variana.
Rok 2022 tým frisbee započal úspěšně na halovém mistrovství ČR v mixové kategorii
(kde spolu hrají ženy i muži).
I přes značnou absenci hráčů kvůli Covidu 19 se podařilo obhájit titul mistrů ČR.
Úspěšná sezóna pokračovala na MČR v oddělených kategoriích, kde ženy i muži vyhráli zlato.
V létě pak Sokol 3SB našel po několika letech přemožitele,
když na MČR v mixové kategorii prohrál vypjaté finále a byl stříbrný.
Chuť si napravil na MČR v ženské a mužské kategorii, kde obě družstva zvítězila.
Juniorky pak ještě dokázaly z juniorského MČR přivézt stříbrné medaile.
Sezónu tradičně zakončilo finále Evropské ligy, kde ženy vybojovaly 5. místo,
což je historický úspěch.
Mnoho zajímavých info a foto na: www.3sb.cz

O činnosti oddílu Taichichuanu napsal br. Jiří Vaněček:
Činnost našeho oddílu byla nesoutěžní – snažili jsme se nadále o pochopení principů
tělesných pohybů a věcí s tím spojených.
Základem pro náš trénink zůstala zdravotní tělesná výchova,
tradiční čínská zdravotní cvičení, sestavy Taichichuanu.
Členskou základnu našeho oddílu tvořilo v daném roce 30 členů.
Adriana a Libor Kašparovi. úspěšně absolvovali školení cvičitel jógy III. třídy
Využívali jsme i on - line cvičení. Přes počítačové připojení měli jak naši cvičenci,
tak i široká veřejnost možnost zacvičit si z pohodlí svého domova.  
Spolupracovali jsme s odborem všestrannosti naší tělocvičné jednoty,
kde někteří z našich cvičitelů pomáhali s vedením žáků.
I v tomto roce jsme se účastnili týdenního setkání příznivců bojových umění
v Autokempu Pařez, pořádaných oddílem karate Bakov nad Jizerou.
Nadále jsme spolupracovali a vedli  semináře pro oddíl Karate Shotokan Academy Berlín.
Účastnili jsme se v ČB i jinde v republice akcí spolku Ni - yama.
Využívali jsme i doškolovacích a vzdělávacích akcí Ústřední školy ČOS.
Nadále jsme v knihovně doplňovali knihy a zajímavé cvičební materiály,
konala se zde minivýstava kreseb a fotografií členů našeho oddílu pod názvem Umění východu.
Mnoho informací a nabídky cvičení najdete na http://www.infokata.cz

Zpráva z oddílu stolního tenisu:
Oddíl stolního tenisu Sokol ČB má dlouholetou tradici
a v herně se
scházeli i v roce 2022 během celého týdne mládež i dospělí.
Naše mládež se i v sezóně 2021/2022 zúčastnila krajských i celostátních soutěží a všude oddílu dělala dobré jméno.
V oddíle se o ně starali zkušení trenéři s licencí:
Jaroslava Tenglová, Michal Vávra a trénovali 2x týdně v herně sokolovny Suché Vrbné.

Průběžné výsledky jednotlivců v bodovacích turnajích mládeže, přebor Jihočeského kraje:
Matěj Myler (2004) - první místo v dorostencích,
David Zdrha (2007) - třetí místo ve starších žácích a účast na Mistrovství ČR,
David Petik (2009) - třetí místo mladší žáci,
Filip Tomšů (2011) - druhé místo nejmladší žáci.

Začátkem roku 2022 jsme získali první místo v turnaji družstev mladších žáků.
Tímto úspěchem získáme možnost hrát na Mistrovství ČR.
Zkušenosti z turnajů tyto mladé  hráče motivují k většímu úsilí na sobě dále pracovat
a získávat zkušenosti i cenné kontakty.

Členové oddílu tanců uspořádali country bál ke 30. výročí založení tanečního klubu Blueberry
pod křídly Sokola a mohli jsme je vidět i na westernovém dni na Sokolském ostrově, který tu již tradičně pořádají.
   http://blueberrycb.cz/index.htm

 

Různé

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz,
na Facebooku T.J. Sokol ČB či Facebooku všestrannosti.
Svoje stránky a často i Facebook nadále měly i jednotlivé oddíly.

Fotografie na webu jednota a fotodokumentaci z novějších akcí jsme publikovali na Rajčeti: https://sokolcb.rajce.idnes.cz

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti,
jsme nadále informovali nejen v sokolovnách na nástěnkách,
ale směrem k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na našich dalších sokolovnách. 
A samozřejmě v rozhlase a tisku.
Píšu „některých“ – jsme velká jednota ve velkém městě, máme téměř 40 různých oddílů,
které se scházejí na třech místech a mají svůj bohatý program.
Opravdu se nedá pochytit všechno
(nakonec není ani všechno mířeno k veřejnosti a svoji propagaci
ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají sami).

V roce 2022 se konala bez omezení vzpomínková shromáždění ve dnech 8. května a k 28. říjnu,
na které sokoly Magistrát statutárního města ČB vždy zve.

Životní výročí našich členů jsme i v tomto roce řešili jako vždy písemnými gratulacemi.

V červnu zemřel ve svých 94 letech br. Bedřich Boršek
– dlouholetý cvičenec i cvičitel, činovník jednoty i župy,
nositel
sokolské stříbrné i zlaté medaile za celoživotní činnost v Sokole.
Při rozloučení nechyběla čestná stráž s historickým praporem,
nekrolog byl otištěn v zářijovém čísle Sokola.
Čest jeho památce.


 

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka

T.J. Sokol České Budějovice, únor 2023.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2022 T. J. SOKOL České Budějovice