1.02.2021 22:33:23


Dopis starostky ČOS ses. Moučkové k dnešní situaci ... Více

1.02.2021 22:09:08


Sokolské čtení ... Více

28.12.2020 12:13:16


Přání ... Více

10.12.2020 12:16:13


Gratulace ... Více


Registrace k odběru novinek

 

Současnost Sokola


 

O  ČESKOBUDĚJOVICKÉ  SOKOLSKÉ  JEDNOTĚ  K  1. 1. 2020
 


Malé připomenutí dvou pozoruhodných výročí je snad na místě…
Tak nejprve - v roce 1869 se uchytil Sokol v našem městě
- před 150 lety byla založena naše jednota
– stalo se tak dne 28. srpna 1869
(dle některých pramenů o den později, není to však důležité…).

Dále, na podzim před třiceti lety, v době,
kdy politická situace v Evropě již naznačovala zásadní změny,

se také začali scházet bývalí sokolští činovníci a také se začalo tajně nacvičovat na slet,
jehož uskutečnění plánovalo zahraniční sokolstvo v roce 1990 v Paříži.
Události 17. listopadu na Národní třídě eskalovaly změnu systému,
přinesly tolik očekávané změny

ve společnosti a ihned, i v té bouřlivé, ještě nestabilizované době,
se začátkem prosince v deníku Svobodné slovo
objevovaly první potěšitelné informace o tom,
že se obnovuje sokolská organizace s výzvami ke spolupráci…


 

Českobudějovická sokolská jednota patřila i v roce 2019 nadále
mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské.

Ke konci roku 2019 jednota evidovala celkem 1658 členů, tj. meziroční nárůst o 49 členů.
Z toho byla pro 578 členů zajímavá sokolská všestrannost
a 1080 členů docházelo do sportovních oddílů. 

Podle věku jsou počty členů následující:

Senioři a seniorky (1955 a starší) 147, muži a ženy (1956-2001) 560,
dorostenci a dorostenky (2002-2004) 129
a žáci a žákyně (2005-2019) 822.
Na procenta to znamená, že 57,4% členstva tvořila mládež do osmnácti let.

Činnost jednoty řídil výbor pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece.
Nadále se scházel pravidelně 2x měsíčně (ev. mimořádně podle aktuální potřeby).
 Valná hromada, která se konala 26. března 2019,
byla po třech letech opět volební a došlo ke změně ve složení výboru.

Členové výboru:

1. místostarosta Stanislav Gryc
2. místostarosta Eva Sedláková
jednatel Radek Fišer
náčelnice ing. Ingrid Váchová
hospodářka Stanislava Kubešová
vzdělavatelka Milada Pospíšilová

Kontrolní komise: Eva Herdová, Zdeněk Masopust, Edith Šrámková

Na vlastní žádost již ve své činnosti nepokračují
náčelnice ses. Pázlerová a ani jednatel br. Pázler.
Na VH jim starosta za jejich dlouholetou práci srdečně poděkoval.

Nadále nebyla obsazena pozice náčelníka.

 

Členové naší jednoty pracovali v roce 2019 i v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské
– br. Josef Kadlec jako župní starosta,
ses. Ingrid Váchová jako tajemnice župy,
ses. Petra Štojdlová jako předsedkyně kontrolní komise župy,
ses. Eva Herdová byla členem komise.
Br. Vlastimil Růžička byl
župním vedoucím pobytu v přírodě.
Ses. Ingrid Váchová se stala zároveň místonáčelnicí ČOS pro grantové záležitosti.

O finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty
s obrovským nasazením a přehledem nadále
starala tajemnice a zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová.
V tomto roce to bylo náročnější než jindy, protože, mimo běžnou údržbu,
probíhaly rozsáhlé stavební práce (viz dále).
Hlavně díky jí se také dařilo využívat nejrůznější granty a dotace, na vybavení či na činnost.
Na možnosti upozorňovala zástupce našich oddílů osobně i na našem webu.

 

Nové úrazové pojištění pro členy Sokola bylo sjednáno 1. 2. 2019
u Všeobecné zdravotní pojišťovny
v rámci pojištění Českého olympijského výboru,

které je určené přímo pro členy sportovních spolků. 

Českobudějovická jednota vlastní, využívá a udržuje
v ČB tři sokolovny a atletický stadion na Sokolském ostrově.
I v tomto roce poskytovala zázemí všem našim oddílům
a zbylé hodiny pronajímala školám,event. dalším zájemcům,
vytíženost tělocvičen i stadionu byla opět pravidelně zveřejňovaná
na webových stránkách jednoty.
Běžně se doplňovalo a obnovovalo cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na stadionu
a dbalo se na řádné revize.
K nákupu nářadí i náčiní využívaly různé granty a dotace
- s finanční spoluúčastí Jihočeského kraje
bylo pořízeno na stadionu nové doskočiště pro skok vysoký.

Nemovitý majetek se nadále průběžně udržoval a opravoval,
dle finančních možností třeba po částech –
v srpnu 2019 byla dokončena třetí část rekonstrukce sociálního zařízení
na atletickém stadionu – sprchy a WC ženy.
Tento projekt byl realizován za podpory Jihočeského kraje.

V průběhu srpna byl vyspraven tartanový povrch atletického stadionu (slouží již 13 let).
S finanční součinností atletického oddílu bylo potom provedeno čištění povrchu
a lajnování dle nových pravidel IAAF v celém rozsahu - dráha i technické sektory.
I tento projekt byl spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Byla rekonstruována podlaha sálu v sokolovně Rožnov za finanční spoluúčasti Jihočeského kraje.

Velkou akcí, která se v roce 2019 podařila,
bylo zateplení a související stavební úpravy sokolovny v Suchém Vrbném.
V patře vznikla také krásná klubovna pro oddíl stolního tenisu.

O všechny stavební záležitosti se obětavě nadále starala hospodářka ses. Stáňa Kubešová,
pracuje v oboru a využívá pro Sokol své znalosti a rozsáhlé praktické zkušenosti.

Prioritní stavební akcí jednoty však byla v roce 2019
pokračující rekonstrukce tribuny na atletickém stadionu
na Sokolském ostrově. Zahájená byla na podzim 2018 po téměř sedmiletých přípravách.
Projekt i stavební povolení bylo dlouho připravené, řešil se způsob financování.
Provedení znesnadňoval i fakt, že tribuna je již od roku 2004 památkově chráněný objekt.
Podařilo se nakonec spojit dotace z MŠMT, z Jihočeského kraje,
od Statutárního města České Budějovice a náš úvěr u České spořitelny.
Stavbu provedla fa Auböck s.r.o., se sídlem v Boršově n. Vlt.,
a dokončená byla v červenci roku 2019. Kolaudace proběhla bez závad 12. 11. 2019.

Na podporu této rozsáhlé stavební akce byla výborem jednoty již v květnu 2019
vyhlášena tzv. adopce sedadel na tribuně.
Adopce jednoho sedadla představuje příspěvek 1000 Kč do veřejné sbírky,
která byla založená před pár lety právě na rekonstrukci tribuny.
Za tento příspěvek byl na Vámi vybraném sedadle umístěn štítek
s Vaším jménem či Vámi zvoleným nápisem.
Akce nadále pokračuje.
Viz též:  http://www.sokol-cbu.cz/sokolcb/adopce-tribuny/

Na podzim se konala slavnost na stadionu – zde je popis té slávy
(vyšlo v denním regionálním tisku i v časopise Sokol),
psalo se o tom o na webových stránkách Magistrátu ČB,
v sekci fotogalerie:
https://www.c-budejovice.cz/sokolove-maji-novou-tribunu

 


Den sportu v Českých Budějovicích se konal 19. září 2019 a byly hned tři důvody k oslavě…

Naše sokolská jednota si v roce 2019 připomínala dvě historické události: 150. výročí založení Sokola v Č. Budějovicích i 95 let od vybudování našeho atletického stadionu. Třetím, současným úspěchem je dokončení rekonstrukce tribuny. Dílo se podařilo za finanční spoluúčasti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice, děkujeme.  

Devatenáctého září odpoledne bylo tedy na stadionu na Sokolském ostrově na co koukat, co si vyzkoušet...

Na velkých tabulích jsme si připomněli stopadesátiletou historii jednoty – slovem i fotografiemi. Množství srovnávacích fotografií potom dokumentovalo úžasnou přeměnu naší původní, památkově chráněné tribuny. Prohlédli jsme si nové vnitřní prostory, kde je perfektní sociální zázemí pro sportovce. Kdo se rozhodl tribunu podpořit, mohl si (a stále může), „adoptovat“ krásné červené sedadlo. Na mnohých již najdeme štítky se jmény dárců, či věnovaných zasloužilým bratrům a sestrám na jejich památku. Těší nás, že v případě atletů často také s připomenutím jejich úspěchů, kterých na tomto stadionu ještě dávno před obnovením Sokola dosahovali.

Pamětní lípu společně zasadili milí hosté z Magistrátu ČB, zástupci Sokolské župy Jihočeské i naší jednoty. Na historický prapor jednoty připnul župní starosta pamětní stuhu, udělenou Českou obcí sokolskou u příležitosti 150. let založení jednoty. Pro návštěvníky byla k dispozici brožura se spoustou historických i novodobých fotografií, vydaná k tomuto výročí s pomocí dotace Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města ČB.

Oficiality při takovéto příležitosti jsou na začátku nutné, ale brzy se již rozbíhal zajímavý program. S krátkými ukázkami se na centrálním pódiu představilo ve dvou blocích deset sokolských oddílů – ze všestrannosti i sportovních, komentátorka jejich činnost vždy krátce uvedla. Tleskali jsme lidským pyramidám oddílu cheerleadingu, stepovali členové oddílu tanců, také tance v podání tanečního oddílu ses. Krausové rozvířily vzduch nad pódiem, o „bobrech“ nám zazpívaly a zacvičily děti z oddílu R+D, žertovné vystoupení si připravily ženy s velkými míči (a dalším zcela „civilním“náčiním), bez dechu jsme sledovali ukázku capoeiry či vystoupení oddílu Tai - chi, fandili jsme našim předškolákům se skladbou Svátek zvířat a zatleskali i ženám ze Suchého Vrbného, které se představily ve skladbě s obručemi. Dech se nám opět zatajil při sledování našich „šplhounů“ na laně.

Sokol spolu v pohybu, to je každoroční celorepubliková akce, které se pravidelně zúčastňujeme. Letos pod heslem: „To dáš!“  Zde si mohli všichni, od předškoláků až po seniory, na několika stanovištích otestovat svou fyzickou zdatnost prostřednictvím jednoduchých testů.

Průběžně jste si také mohli na stanovištích po celém stadionu sami vyzkoušet pod vedením trenérů či cvičitelů něco z činnosti dalších oddílů – atletického či frisbee.   Členové oddílu pobytu v přírodě opět „bodovali“ se svými lanovými překážkami, které vytvořili a na které svědomitě dohlíželi zkušení cvičitelé. Členové oddílu historického šermu předvedli svou obratnost při šermování či ukázce cvičení s praporci. A také  výstřely z jejich historického děla odstartovaly i ukončily celý slavnostní program.


Fotografie najdete na:  https://sokolcb.rajce.idnes.cz/

 

Musím se ještě zmínit o jedné události, která ve městě a hlavně mezi členy
naší jednoty vzbudila velký ohlas.
V říjnu 2019, v souvislosti s úmrtím zpěváka Karla Gotta,
se objevil ojedinělý nápad, přejmenovat Sokolský ostrov na Ostrov Karla Gotta.
I přesto, že o názvech, či podobných změnách jména rozhoduje početná komise,
která nápadu nedávala žádnou naději,
i přesto, že to bylo přání jediného člověka, nápadu se chopil tisk. 
Především Českobudějovický deník otiskoval k tématu články,
byla vytvořena anketa pro čtenáře
a otiskovali tam opakovaně ne příliš kulturní diskuze pod články.
Navrhovatel požadoval projednání na Radě města i Městském zastupitelstvu.
Protože návrh byl pro náš spolek zcela nepřijatelný
a vzhledem k poměrně velké medializaci jsme se nakonec rozhodli reagovat.
Bývalá náčelnice napsala do Českobudějovického Deníku článek o historii ostrova,
vzdělavatelka připravila oficiální vyjádření výboru jednoty,
které jsme doručili na zasedání Zastupitelstva města.
Zastupitelé se s návrhem i s naším vyjádřením seznámili, záležitost ale vzali,
bez další rozpravy nakonec jen na vědomí.
Ostrovu tak po právu zůstane jméno, které nese již téměř sto let!

 

Všestrannost

V roce 2019 se cvičenci se scházeli v 16 oddílech
dle věkových kategorií či speciálního zaměření, věnovalo se jim 57 cvičitelů:
RD (2x), PD a mladší žactvo (3x), mladší a starší žactvo, dorostenky a mladší ženy, ženy (2x),
muži, cvičení pro seniory, rekondiční cvičení na velkých míčích, oddíl pobytu v přírodě,
zdravotně postižení Arcus – život, tenis a sálová kopaná.

Ve své činnosti již nepokračoval v roce 2019 turistický oddíl seniorů
a v průběhu roku ukončil činnost jeden ze dvou oddílů tenisu.

K jednotlivým oddílům všestrannosti
- podrobné údaje - charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení najdete na webových stránkách jednoty.

O činnosti oddílu Pobytu v přírodě napsala Eliška Hlaváčková, vedoucí oddílu a též
hlavní vedoucí tábora v Kadově:
Oddíl měl 12 dětských členů (12 -16 let)
a asi 20 dospělých členů – vesměs „odchovaných“ v tomto oddíle.
Někteří z nich působili celoročně jako vedoucí a instruktoři.    

Na schůzkách v klubovně sokolovny se děti věnovaly hrám, tábornickým znalostem
a dovednostem (vázání uzlů, práce s mapou, poznávání přírody, práce s ohněm, šifrování atd.).
Každý měsíc jezdili společně na výpravy – většinou se střídaly jednodenní a vícedenní
(celovíkendové) výpravy. Zároveň si všechny děti zkoušely samostatně plánovat
schůzky a výpravy, aby jednoho dne byly připraveny
na vedení vlastního dětského oddílu nebo na práci vedoucího na dětském táboře.

Jedna tříčlenná hlídka se zúčastnila  Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ) – viz dále.

Dospělí se scházeli na společných akcích a výletech,
ale hlavně se celoročně, jak je již pravidlem,
věnovali přípravě tradičního, dvoutýdenního dětského tábora,
určeného i pro širší okruh zájemců.
Tento sokolský tábor funguje již téměř čtvrt století, léta se konal v Hradcích u Vrábče,
ale již dvanáct let se koná v tábořišti u obce Kadov nedaleko Blatné.
V roce 2019 se jej zúčastnilo 40 dětí ve věkové kategorii od 8 do 15 let.
Autorem další, dokonale připravené celotáborové hry,
tentokrát zaměřené na severskou mytologii,
byl jeden z našich členů Jiří Stančík, přezdívaný Stoupa.
Hry v sobě vždy propojují různorodé činnosti
- od sportovních aktivit po umělecké tvoření či výchovné prvky.
S videi a fotografiemi z tábora se opět mohli při podzimním setkání seznámit i rodiče.
Více o našem táboře se trvale můžete dozvědět z webových stránek,
které vytvořil další z našich členů, Adam Růžička: https://tabor-kadov.cz/.

Členové oddílu pomáhali jako vždy při akcích všestrannosti – při dětských šibřinkách,
vánočním zdobení stromečku pro zvířátka s dětmi ze cvičení R+D a PD
či při nedávné významné akci jednoty Den sportu (viz výše).
Lanové sestavy, šplhací sítě, různé lezecké a slaňovací techniky
zajišťované členy oddílu, byly vždy oblíbené.

Další aktivity všestrannosti:

Župních přeborů všestrannosti se zúčastňuje v posledních letech především
žactvo naší jednoty v různých kategoriích a 2 – 3 dospělí.
Soutěží se dle věkových kategorií ve čtyřech disciplinách
– plavání, gymnastika, šplh a atletika
a nejlepší závodníci postupují do celostátního kola
(každou disciplinu organizačně zajišťuje jiná jednota –
v ČB se tentokrát žádná část přeboru nekonala).

V plavání se v kategorii mladší žákyně I umístila na první místě Ema Dušáková
a třetí byl v téže věkové kategorii Max Frediani,
v ženách byla Ingrid Váchová na čtvrtém místě.

Ve sportovní gymnastice a šplhu nás z naší jednoty nás reprezentovalo
celkem 9 závodníků a závodnic,
úspěchu dosáhli Tomáš Herrmann, který v kategorii mladší žáci I vybojoval třetí místo
a tedy bronzovou medaili v obou disciplínách
a dorostenec Richard Kašpar, který vybojoval zlatou medaili také v obou případech.
V atletice to bylo stejné,
ve svých kategoriích byl opět Tomáš Herrmann třetí a dorostenec Richard Kašpar první.

Vlastimil Růžička se ve šplhu v kategorii muži umístil na čtvrtém místě.

V roce 2019 celý přebor (všechny čtyři disciplíny)
však absolvovali jen tři cvičenci z naší jednoty,

proto tedy zvláštní pochvala patří Emě Dušákové, Ondřeji Dušákovi a Maxmiliánu Frediani.
Nejlepší byla mladší žákyně Ema Dušáková,
ale na postup do celostátního přeboru její umístění nestačilo.

Začátkem května proběhl župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ),
který letos pořádala naše jednota.
Svou fyzickou zdatnost, znalosti přírody a nejrůznější tábornické dovednosti  předvedli členové
čtrnácti trojčlenných hlídek ze sokolských jednot Kamenný Újezd, Lišov a Č. Budějovice,
nejlepší hlídky pak postoupily do celostátního kola.
Naše hlídka ve složení Petra Konečná, Iva Zábranská  Nela Pechoušková
se v kategorii žactvo umístila na čtvrtém místě.

„Šplhouni z naší sokolovny“ si zaslouží pozornost i v této ročence, píše br. Vlastík Růžička.
Martin Trnka ve šplhu na laně dlouhodobě vyniká (v prosinci 2018 se stal mistrem ČR)
a nemůžeme pominout jeho úspěchy hned v únoru 2019.
Martin je původem ze Sokola Čtyři Dvory, ale v naší jednotě léta hostuje,
dělal cvičitele mladým gymnastům
a trénoval šplh na osmimetrovém laně. Takže proto je i „náš“…

Ale k tomu únorovému závodu: nizozemští organizátoři série extrémních závodů Mud Masters,
ve snaze zviditelnit další náročný sport, uspořádali závod Rope Climb X – Open World Cup.
Tedy světový pohár ve šplhu na laně.
V Utrechtu se závodilo ve šplhu bez přírazu ze sedu do výše osmi metrů.
Prvních devět míst obsadili Češi (!!), za nimi se umístilo dvacet Holanďanů.
Martin byl za Alešem Novákem a Patrikem Valutem třetí.
V Amsterdamu se potom závodilo ve šplhu s přírazem do výšky neskutečných třiceti metrů!
To dokázali vyšplhat pouze tři závodníci: Martin, Filip Šmejkal a jeden Holanďan.
Můžete hádat, kdo byl nejlepší v součtu pořadí obou disciplín.
No přece Martin Trnka!
Na Facebooku ho organizátoři prezentují coby „mistra světa“.
Tedy – světový pohár není mistrovství světa, ale potěší to!
Nejlepší šplhouni na laně byli vždy ze Sokola!  
http://www.sokol-cbu.cz/sokolcb/aktualita/1902071428341/Compilatievideo_Martin.mp4


V rakouském Dornbirnu se 7.-13. 7. 2019 konala XVI. světová gymnaestráda,
jíž se zúčastnilo více než 18.000 cvičenek a cvičenců z 69 zemí celého světa.
Heslem bylo "Show your colours!", tedy Ukažte své barvy.
V české výpravě, která čítala na 870 žen a mužů, byli samozřejmě zástupci Sokola,
a to se dvěmi hromadnými skladbami (Spolu, Borci)
a jedním pódiovým vystoupením (Pojďme nabarvit svět).
Ze župy se za finanční podpory Jihočeského kraje zúčastnilo celkem 40 žen a mužů.
Z naší jednoty se zúčastnila, vzhledem k nemoci další účastnice, jen ses. Jana Marková.

 

Sportovních oddílů

bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 20: atletika, americký fotbal, badminton, korfbal,
horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee.
Z bojových sportů je to karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a tai-chi-chuan.
Dále oddíl roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance,
dva oddíly historického šermu a oddíl scénického šermu.

 Členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS,
některé pak sami pořádali. Jejich činnost je většinou řízena také příslušnými
sportovními svazy – to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal.
Některé oddíly se sportu věnují jen rekreačně či hrají nižší soutěže (podnikové ligy),
ale mnozí sportovci mají i mezinárodní úspěchy a jsou
dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů.
Oddíly bojových sportů – karate, Iaido-Kendó jsou členy příslušných mezinárodních organizací,
zúčastňují se  seminářů, stáží a zvou do ČB
pravidelně a často i hosty ze zahraničí.

 

Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení každého oddílu najdete na  webových stránkách  jednoty.
Některé další aktivity viz níže.

 

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty. Vznikl v roce 1992 a od té doby
patří mezi nejúspěšnější atletické celky v ČOS i v republice vůbec,
naši atleti jsou pravidelně zváni do reprezentace. Má statut SZM (Sportovní základna mládeže)
a VSD (Výkonnostní sport dospělých), jejich činnost je podporována odborem sportu ČOS.
V oddíle se starají o početnou dětskou základnu, roky pokračuje dětská atletická liga.

Dle vedoucího oddílu br. Tomáše Najbrta byla sezóna 2019 pro náš oddíl opět velmi úspěšná.
Nadále jsme patřili mezi velké atletické oddíly, v registru ČAS máme evidováno 464 členů.
Reprezentace – 7 reprezentantů ČR -

Tereza Babická, Anežka Gutwirthová, Tomáš Kratochvíl, Petr Lukš, Tomáš Němejc,
Šimon Řehula a stálice mezi veterány Jaroslav Lorenc – mistr světa v hale ve výšce
v kategorii do 65 let – výkon 1.65 m.
Největšího úspěchu dosáhl Tomáš Němejc, který na juniorském
Mistrovství Evropy vybojoval 6. místo na 200 m.
Na MČR jsme získali 18 medailí (7x zlato – 8x stříbro – 3x bronz), finále 23x.
Družstvo mužů se v 1. lize umístilo na 6. místě a udrželo tuto soutěž i na příští sezónu.
Družstvo žen skončilo ve 2. lize na 2. místě,
v baráži o 1. ligu vybojovalo tuto soutěž pro rok 2020.

 

Začátkem listopadu oddíl organizoval tradiční Běh kolem Sokolského ostrova,
opět za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje i Magistrátu města ČB.
Tohoto, již 17. ročníku se zúčastnilo 234 závodníků.
V jeho rámci se konal i nesoutěžní běh na 1 km pro celou rodinu v rámci
charitativní akce "Běh s kuřetem". V pořadí to byl již 13. ročník.
Přihlásilo se 150 účastníků a na dobrovolném startovném se letos vybralo 17 157 Kč.
Organizátoři poslali opět celý výtěžek akce na konto "Pomozte dětem“
– během třinácti let činí celková částka již úctyhodných 99 tis. Kč.
Mezi účastníky obou závodů byli jak úplní začátečníci, tak i reprezentanti ČR. 
Vše o oddíle zjistíte na webových stránkách WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ


Badmintonový oddíl funguje pod hlavičkou Sokola od roku 1995 (založen však byl pod TJ Slavoj
již roku 1967).
O činnosti napsala vedoucí oddílu ses. Linda Janoštíková:
Členy našeho klubu jsou hráči všech věkových kategoriích a všech úrovních
od začátečníků až po reprezentanty ČR.
Nejlepších výkonů v roce 2019 dosáhl Jan Janoštík (člen reprezentace ČR U17 i U19),
který se zúčastnil ME U17 a Mistrovství světa juniorů.
V České republice získal všechny mistrovské tituly a to nejen ve své kategorii U17, ale i U19
a vybojoval též medaili na MČR dospělých.

 „Janoštík po loňské sezóně, kdy dokázal vyhrát šest evropských turnajů kategorie U17 za sebou, navázal letošním vítězstvím na Austria U17 Open v květnu, ale hlavně se adaptoval i na turnaje U19 a vyhrál své první juniorské evropské turnaje ve Slovinsku a Maďarsku. K tomu přidal další medailové umístnění na BEC U19 a BEC U17.“

Další nadějí našeho klubu je Daniel Dvořák, který se stal trojnásobným mistrem ČR v U15.
Velkým úspěchem našich žáků byl postup

na Mistrovství ČR družstev žáků, kde vybojovali krásné 6. místo.
Náš oddíl pořádal celorepublikové turnaje pro všechny věkové kategorie,
za což patří trenérům a rodičům velký dík. Výsledky naší činnosti najdete na: http://badmintoncb.cz/

O oddílu Korfbalu poskytla informace ses. Stáňa Kubešová:
Korfbal je jediná kolektivní smíšená hra na světě. Svůj původ má v Holandsku,
kde se začala hrát v hodinách tělesné výchovy kolem roku 1903.
Náš oddíl byl založen roku 1989 a naši hráči a hráčky všech kategorií
získali během let mnoho úspěchů.

Oddíl měl v soutěžní sezóně 2018/2019 v soutěžích řízených Českým korfbalovým svazem
celkem 2 družstva, z toho 1 seniorské a 1 mládežnické. Výkonnostní cíl
u družstva seniorů startujícího v České korfbalové extralize, byl stoprocentně splněn,
cílem bylo vylepšení vícemistrovského titulu z předešlé soutěžní sezóny.
Extraligové družstvo si opět zajistilo finálovou účast v nejvyšší soutěži dospělých,
z tohoto klání vyšlo vítězně, nejvyšší seniorskou soutěž vyhrálo
a získalo již desátý titul Mistr ČR.
Stejného úspěchu dosáhlo i družstvo mládeže,
které startovalo v nejvyšší dorostenecké soutěži, 
České dorostenecké korfbalové extralize.
Mistrovský titul mládežnického družstva byl skutečně husarským kouskem,
po loňském přestupu z kategorie starších žáků mezi dorostence
si družstvo nejvyšší cíle nedávalo.
Sezóna 2018/2019 byla pro českobudějovický korfbalový oddíl
výsledkově historicky nejúspěšnější.

Řada členů obou extraligových týmů tvoří dlouhodobě základní kostru reprezentačních výběrů
jednotlivých věkových kategorií a i v roce 2020 se tedy zúčastní mnoha mezinárodních soutěží.
Zde je i pochvalný článek s mnoha obrázky z fotogalerie webových stránek Magistrátu ČB:

https://www.c-budejovice.cz/korfbaliste-sokola-ceskych-budejovic-ziskali-zlaty-double

Další velmi aktivní je oddíl Frisbee – jedná se o dynamický bezkontaktní sport s létajícím diskem
- zde je původní zpráva z oddílu od ses. Henrietty Ottové: Frisbee tým – Sokol 3SB,
fungující pod českobudějovickou jednotou, má za sebou velmi úspěšnou sezónu.
Získal titul mistrů ČR v halové sezóně v kategorii women (ženy), open (muži) i mixed (smíšená).
Na tyto úspěchy navázal i v sezóně venkovní a vybojoval zlato opět ve všech třech kategoriích.
Kromě toho se ženská část týmu účastnila i evropské ligy, kde se umístila v TOP 10.
Družstvo také uspořádalo několik turnajů.
V červenci se na Sokolském ostrově konal oblíbený Princess Cup s mezinárodní účastí.
V září proběhlo MČR 2019 v kategorii women a open
(již bylo zmíněno, že 3SB obě kategorie ovládlo)
a obdrželi jsme cenu za nejlépe zorganizovaný turnaj.
Posledním pořádaným turnajem byla jihočeská kvalifikace, která se konala v sokolovně.
Budějovický tým zde dokázal kvalifikovat družstvo A i B,
a měl největší zastoupení v první lize.
Mnoho zástupců mělo 3SB i v českých reprezentacích.
Nejlépe skončila dívčí juniorská reprezentace do 17 let, která z ME přivezla zlatou medaili!
 

Zde je výroční zpráva za rok 2019,
kterou poslala vedoucí oddílu Hell´s Cheerleaders České Budějovice.
Tým v roce 2019 pokračoval v nastaveném tréninkovém programu.
V peewee týmu, který trénoval externě na Meťáku, bylo 18 dětí. V juniorkách bylo 16 členek.
Seniorský tým v roce 2019 chyběl. Jedna seniorka začala působit aktivně jako trenérka
a v letošním roce se na trenérský kurz přihlásila další členka,
takže se rozrůstá i trenérský tým, což je velmi pozitivní.

Malé děti od 6 let trénovaly každé pondělí. Juniorský tým trénoval pravidelně 3x týdně,
a to v úterý, čtvrtek a neděli v prostorách sokolovny.
V roce 2019 jsme se zúčastnili několika celorepublikových soutěží,
konkrétně to byly Spirit Cheer Cup, Evolution Cheer Battle, Roller Coaster Cup,
MČR v cheerleadingu, Jihlava cheer cup a mezinárodní taneční soutěže Mia Festival.

Jedna naše členka se v rámci Českého národního týmu zúčastnila Mistrovství světa v cheerleadingu v Orlandu na Floridě, odkud Team Czech přivezl krásné šesté místo a vynikající druhé místo z evropských týmů (za Velkou Británií).

Za oddíl Taichichuanu poslal příspěvek vedoucí oddílu Jiří Vaněček:
Počet členů se téměř nezměnil – pravidelných cvičení našeho oddílu se zúčastňovalo 30 členů.
Cvičilo se čtyřikrát v týdnu s různým tematickým zaměřením
na Tai-chi-chuan, strečink, Zdr.Tv a nově i cvičení pro zdravé oči.

Účast cvičitelů a členů našeho oddílu na akcích roku 2019:
Feldenkraisova metoda (pořádalo Oblastní středisko sportovní všestrannosti CB – dále OSSV ČB),
Cvičíme zdravě – kruhový trénink pod vedením lektorů - ses.Raková, Kučerová a br. Kučera
(pořádalo OSSV ČB), dále ukázka cvičení našeho oddílu při zářijovém Dnu sportu.

Konaly se semináře a letní školy v tuzemsku i zahraničí – br. Jiří Vaněček a ses. Irena Vaněčková
vedli seminář pro cvičitele na téma „Tai-chi v hodinách Zdravotní Tv“ (pořádalo OSSV ČB).
Br. Jiří Vaněček úspěšně absolvoval kurz Ústřední školy ČOS Praha „Cvičitel Zdr. Tv II. třídy“.
V roce 2019 oddíl uspořádal seminář:„Zdravé-oči“pod vedením lektorky Eriky Župové.

Rozšířili jsme naší knihovnu o knihy a materiály vztahující se k zdravotní tělesné výchově.
Členové našeho oddílu přivítali nápad, jak podpořit rekonstrukci tribuny
a adoptovali větší množství sedadel (viz též výše).

O oddíle stolního tenisu napsal vedoucí, br. Radek Fišer:
Oddíl disponuje perspektivní mládežnickou základnou s počtem 34 dětí.
Osmnáct z nich bylo v roce 2019 zařazeno do VOM.
V rámci tréninkového procesu oddíl pro každého adepta zajistil individuální trénink (1 x týdně),
skupinový trénink 2 týdně, víkendové tréninkové kempy (2 x měsíčně),
letní prázdninový kemp (týden – dvoufázový trénink), účast na BTM KR, ČR.

Systematická práce pod dohledem zkušených trenérů
přinesla ovoce v podobě výsledků na krajských turnajích,
kde naše mládež pravidelně nastupuje v dlouhodobých seniorských soutěžích družstev.

Přehled výsledků nejúspěšnějších adeptů….
Zdrha David (2007), naše největší naděje, talentovaný mladší žák,
pravidelně objíždí krajské a republikové BTM turnaje.
V průběžném krajském žebříčku drží výborné druhé místo
a pravidelně úspěšně hraje seniorské okresní soutěže.

Myler Matěj (2004), úspěšný a talentovaný dorostenec,
který se velice dobře prosazuje v silné konkurenci dorostenců
a v průběžném krajském žebříčku DOR 2019/2020 je na výborném 4. místě.
Pravidelně a úspěšně hraje seniorské krajské soutěže a je i platným hráčem Divize mužů.
Naše divizní družstvo se drží, i díky jemu na prvním místě průběžného hodnocení
s velkou šancí postoupit do III. ligy. 

Pazderová Klára (2001) a Fišer Vojtěch (2000), úspěšní junioři,
pravidelně a úspěšně hrají seniorské krajské soutěže.

Šauerová Adéla (2004), Tušl Mikuláš (2003), Vilém Pfützner (2003), Šimon Dobiáš (2006),
Hirsch Christian (2006), David Petík (2009), Bočková Magdalena (2010)  aj., naše naděje,
pilně trénují, pravidelně hrají seniorské okresní soutěže a sbírají zkušenosti.

 

Jednou či dvěma větami o dalších aktivitách:

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz

 

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti,
informujeme nejen v sokolovnách na nástěnkách,
ale směrem k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na třech místech ve městě
(sokolovny v dalších městských částech a malá skřínka přímo na hlavním náměstí).
Samozřejmě podle situace v rozhlase a tisku.
Píšu „některých“ – jsme velká jednota ve velkém městě, máme na 40 různých oddílů,
které se scházejí na třech místech a mají svůj bohatý program.
Opravdu se nedá pochytit všechno
(nakonec není ani všechno mířeno k veřejnosti a svoji propagaci
ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají sami).

Na pozvání Magistrátu statutárního města ČB se i letos zúčastnili sokolové v krojích
vzpomínkových shromáždění ve dnech 8. května a k 28. říjnu.  
 

V dubnu 2019 převzali tři členové naší jednoty zlatou sokolskou medaili za zásluhy o Sokol,
bratři Bedřich Boršek, Arnošt Binter a Václav Marek. Blahopřejeme!

Ani v roce 2019 jsme nezapomínali na významná životní výročí našich členů.

V roce 2019 jsme se naposledy rozloučili s několika našimi zasloužilými členkami...
V lednu se ses. Svatavou Hausnerovou – dobrým člověkem a skvělou cvičitelkou,
která, ač nemocná, ještě vedla nácviky na poslední slet…
V únoru se ses. Marií Kopřivovou, dlouholetou vedoucí oddílu Arcus – život,
organizátorkou seniorské turistiky a v neposlední řadě pečlivou účetní jednoty.
V srpnu potom se ses. Stáňou Jarošovou – po obnovení činnosti Sokola vytvořila v ČB
oddíl pobytu v přírodě, poté dlouhé roky vedla oddíl žen a vůbec byla duší
všech akcí všestrannosti, které po revoluci uvedla v jednotě v život.
Založila novou tradici všech šibřinek, Pohádkových lesů, dětských letních táborů,
zimních i letních pobytů celých sokolských rodin či tradici přátelského posezení
na konec cvičebního roku ať na její chatě či někde v hospůdce…vždy s kytarou a písničkou.
Na žádost rodiny jsme v obřadní síni drželi sokolskou stráž.

V létě zemřela také ses. Helena Čorbová,
dlouholetá členka oddílu Arcus - život i vděčná cvičenka všestrannosti,
vždy připravená pomoci při jakékoliv akci.

Nezapomeneme!  
 

 

 

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka T.J. Sokol České Budějovice, únor 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2020 T. J. SOKOL České Budějovice