28.10.2022 12:58:20


Stočtvrté výročí 28. října si v ČB připomněli i sokolové ... Více

20.10.2022 15:36:20


ŠATNY ROŽNOV - OPRAVA ... Více

 

Registrace k odběru novinek

 

Současnost Sokola


 

O  ČESKOBUDĚJOVICKÉ  SOKOLSKÉ  JEDNOTĚ  K  1. 1. 2022
 


Nic se nezměnilo na faktu, že českobudějovická sokolská jednota patřila i v roce 2021
mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské.

 

Ke konci roku 2021 jednota evidovala celkem 1493 členů, což znamená,
že v tomto, bezesporu složitém roce, nedošlo k výraznému poklesu počtu členů
(je o pouhé 3 členy méně).

Podrobně: dospělí 557 členů, dorost 186, žactvo 623, předškoláci 127   
Vyjádřeno v procentech to znamená, že 62,70 % členstva tvořila mládež do 18 let.
Do všestrannosti docházelo 448 členů, sportům se věnovalo 1045 členů.

 

Výbor nadále pracoval pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece.
Scházel se vzhledem k epidemii nepravidelně,
členové výboru komunikovali převážně telefonicky či elektronickou poštou.

Valná hromada se konala opět až na podzim, 14. září 2021,
přesně dle současně
platných opatření Ministerstva zdravotnictví:
každý účastník musel prokázat bezinfekčnost – očkování, prodělání nemoci,
negativní PCR test, negativní antigenní test nebo případně provedení
antigenního testu na místě samém.
Toto je možná  zbytečná poznámka, ale ať je pro budoucnost
zaznamenáno, jak to všechno bylo.

Členové výboru:
1. místostarosta Stanislav Gryc
2. místostarosta Eva Sedláková

jednatel Radek Fišer
náčelnice ing. Ingrid Váchová
vzdělavatelka Milada Pospíšilová

Kontrolní komise:
předsedkyně: Eva Herdová, členové: Zdeněk Masopust, Edith Šrámková

Členové naší jednoty pokračovali nadále i v roce 2021 v předsednictvu
Sokolské župy Jihočeské – br. Josef Kadlec - župní starosta,
ses. Ingrid Váchová - tajemnice župy,
ses. Petra Štojdlová - předsedkyně kontrolní komise župy, ses. Eva Herdová - členka komise,
br. Vlastimil Růžička -
župní vedoucí pobytu v přírodě.
Ses. Ingrid Váchová je zároveň místonáčelnicí ČOS a vedoucí grantové komise.

 

Uznání ČOS získali:
Br. ing. Milan Pázler obdržel na návrh výboru jednoty bronzovou medaili ČOS
za svou dlouholetou práci ve stavební komisi jednoty.

Naše dlouholetá a zasloužilá cvičitelka, bývalá náčelnice ses. Věra Pázlerová,
byla oceněna Komisí rovných příležitostí Olympijského výboru jako cvičitelka – trenérka roku.


V anketě České obce sokolské Sokol roku 2020 (ceny se předávaly teprve na podzim 2021),
se umístili čtyři naši členové:

V kategorii 19 - 23 let zvítězil a první místo náleží sprinterovi Jiřímu Polákovi,
v kategorii mládeže do 18 let patří čtvrté místo dlouhodobě výbornému
hráči badmintonu Janu Janoštíkovi.
Ocenění cvičitelka roku patří ses. Evě Neumannové
a cenu Radky Daňkové si zasloužila dorostenka ses. Henrietta Ottová.

Bohužel jsem minule přehlédla, že ocenění Sokol roku 2019 získali též čtyři naši členové,
 je třeba, aby to bylo zaznamenáno:

V kategorii mládež do 18 let to byl Jan Janoštík, badminton
a atleti Tomáš Kratochvíl a Tereza Babická.
V kategorii 19 – 23 let se umístil atlet Tomáš Němejc.

 

O finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty nadále starala
tajemnice a zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová.
Již úctyhodných třináct let se díky jejímu obrovskému nasazení a přehledu také daří
využívat nejrůznější granty a dotace – na vybavení, na činnost
a nyní i dotace v souvislosti s pandémií.
Na možnosti opět upozorňovala zástupce našich oddílů především elektronicky

a také na našem webu.
Velké starosti jí způsobila změna dodavatele elektřiny pro všechny naše objekty
po kolapsu společnosti Bohemia Energy.
V této souvislosti se připravuje v maximální míře ve všech našich objektech výměna
jakéhokoliv nehospodárného osvětlení.

Výbor na jaře projednal a schválil výši členských příspěvků pro rok 2021.
Příspěvek na režii  byl snížen o 300 Kč/člena
jako vstřícné gesto vzhledem k nařízeným omezením.
Členům byla také nabídnuta možnost podpory jednoty buď úhradou vyššího příspěvku
nebo adopcí sedadla na stadionu.
Splatnost členských příspěvků byla vyjímečně stanovena ke konci září.

 

Na VH se v diskuzi vyslovili mladší členové některých oddílů pro zřízení Facebooku naší jednoty.
Na prosincové jednání výboru se dostavil br. Nikola Kraus
z oddílu Capoeiry a představil podobu aplikace.
Výbor nadále souhlasí, aby autor aplikace vyzval jednotlivé oddíly ke vkládání příspěvků.  ­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Českobudějovická jednota vlastní, využívá a udržuje v ČB tři sokolovny
a atletický stadion na Sokolském ostrově.
I v roce 2021, s ohledem na pokračující různá pandemická opatření a omezení činnosti
poskytovala zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny pronajímala školám,
event. dalším zájemcům – vytíženost tělocvičen i stadionu
byla opět pravidelně zveřejňovaná na nástěnkách u šaten
a také na webových stránkách jednoty.

 

 Jednota historicky vlastní i další pozemek u Malše na jižním okraji města,
jsou zde hlavně volejbalové kurty.
Pozemek je léta v dlouhodobém pronájmu
a nájemce zde i v roce 2021 provozoval drobné restaurační zařízení.
Bylo zahájeno jednání o nové nájemní smlouvě.

 

Běžně se doplňovalo a obnovovalo cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na stadionu
a prováděly se řádné revize.
K nákupu nářadí i náčiní se využívaly různé granty a dotace.

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje byl na podzim do velkého sálu sokolovny
na Sokolském ostrově pořízen
AirTrack – což je velká nafukovací podložka pro nácvik gymnastických prvků.
V dubnu byly dokončeny stavební úpravy pro umístění nové klece
pro atletické discipliny na stadionu.

Průběžně jsme nadále udržovali a opravovali veškerý nemovitý majetek.
Byla dokončena oprava střechy šaten na stadionu.
V průběhu prázdnin byla zrekonstruována poslední část sprch a toalet
na atletickém stadionu
za podpory Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu.

Připravuje se 2. etapa rekonstrukce tribuny – provedení koridoru.

   

Všestrannost,  zapsala Ingrid Váchová, náčelnice jednoty.

K jednotlivým oddílům všestrannosti - podrobné údaje
- charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení
najdete na webových stránkách jednoty či Facebooku všestrannosti.

V roce 2021 sportovalo v našich oddílech všestrannosti celkem 394 cvičenců,
z toho 80 seniorů a seniorek, 123 mužů a žen, 1 dorostenec, 121 žáků a žákyň
a 69 předškoláků včetně kategorie cvičení RD.
Dále jsme měli registrováno 52 cvičitelů a dva nové cvičitele se podařilo vyškolit.
Probíhala pravidelná cvičení v kategoriích od nejmenších po seniory, a to ve 21 oddílech.
Z toho 8 oddílů je plně všestrannostních a 13 oddílů představují rekreační sporty.

Rok 2021 byl stejně jako rok předešlý silně poznamenán zhoršenou epidemiologickou situací
a s ní spojenými omezeními, která ovlivnila i naše pravidelná cvičení a tréninky.
Neproběhly ani jedny župní přebory všestrannosti
a tak jsme bohužel nezúročili ani naši podzimní přípravu na plavání.

Nekonaly se ani dětské či dospělácké šibřinky, získaná dotace od Magistrátu se tedy vracela.

Nicméně naši cvičitelé, a hlavně cvičitelky,
se nevzdávali a přizpůsobili svá cvičení – tréninky nastalé situaci.
Cvičitelky Radka Šimková (kondiční cvičení žen)
a Ingrid Váchová (předškolní a mladší školní děti)
vedly pravidelná on – line cvičení pro své svěřence. Jakmile to situace dovolila,
přesunuly svá cvičení mimo sokolovny do přírody a na hřiště.

Na jaře proběhly dvě úspěšné výzvy.
Do akce „Ve zdravém těle zdravý duch, v čistém městě čistý vzduch“,
se zapojili nejen „všestraňáci“, ale i sportovní oddíly atletiky a Capoeiry.
Sbírali jsme odpadky, které do přírody a města nepatří, a to nejen na Sokolském ostrově
a v Rožnově, ale zapojili se i naši malí sokolíci se svými rodiči v místě svého bydliště.

Také „Velikonoční putování po sokolovnách v Českých Budějovicích“,
které připravila sokolská jednota ze Čtyřech Dvorů se setkalo v naší jednotě s velkým zájmem.

Koncem června proběhla na našem atletickém stadionu další atypická Noc sokoloven,
tentokráte zaměřená na stavění lidských pyramid. Hlavním bodem byl nejen pohyb,
ala i kulturní vložka v podání sester Mrkvanek,
nebo edukativní představení pro děti zmožené Covidem.
Ale opět musely děti oželet přespání v tělocvičnách.

V průběhu letních prázdnin jsme uspořádali dva pobytové tábory – v Kadově
s celotáborovou hrou Tajemný experiment (více viz http://www.tabor-kadov.cz),
další tábor v Bukové a jeden příměstský tábor v Českých Budějovicích.

V měsíci září jsme se již tradičně zapojili do projektu „Sokol spolu v pohybu“
a dne 27. září jsme uspořádali akci s názvem „Otestuj se!“,
kde si příchozí úplně všech věkových kategorií mohli otestovat své schopnosti a dovednosti
pomocí disciplín sokolského odznaku zdatnosti.

V neděli dne 3. 10. 2021 se uskutečnil v českobudějovické sokolovně za dodržení
všech platných epidemiologických opatření již
II. ročník Župního všestrannostního desetiboje – účastnilo se 21 závodníků,
pro naši jednotu jsme získali 3 zlaté a dvě bronzové medaile
– Nikola Zviefelhoferová v kategorii mladší žákyně I,
Tomáš Herrmann v kategorii mladší žáci II a Ondřej Dušák v kategorii starší žáci III. 
Bronzové medaile si odnesli Ella Novotná v kategorii nejmladšího žactva
a Zdeněk Kořínek v kategorii mladší žáci II.

 Dne 8. 10. 2020 jsme již tradičně oslavili Památný den sokolstva pouštěním
drobných lodiček se svíčičkami za sokolské oběti po řece Vltavě,
a to v Rožnově a na Sokolském ostrově.

Konec roku patřil již tradičně mikulášským nadílkám v jednotlivých dětských oddílech 
všestrannosti. Děti nezapomněly ani na zdobení stromečků pro lesní obyvatele.

O činnosti se dozvíte ještě více také na Facebooku všestrannosti.

Epidemiologická opatření se zasáhla i činnost oddílu šplhu
– když byly uzavřené tělocvičny chodili opět šplhat do přírody, kde si zavěsili lano na velký dub…

V průběhu roku se konalo jen málo závodů, zúčastnili se jen ojediněle,
mistrovství republiky bylo zrušeno.

Oddíl cvičení na velkých míčích uspořádal opět – ovšem až na podzim,
pobyt v chorvatské Lanterně, plný sportovních aktivit.

  

Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 20:
atletika, americký fotbal, badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis
a frisbee. Z bojových sportů jsou to oddíly karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido
a tai-chi-chuan. Dále oddíl roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance,
dva oddíly historického šermu a oddíl scénického šermu.
Během roku ukončil činnost oddíl kick-boxu a
oddíl iaido, kendo se sloučil s oddílem aikido.

 

Beze změny zůstává fakt, že členové jednotlivých oddílů
se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS, některé pak sami pořádali.
Jejich činnost je většinou řízena také příslušnými sportovními svazy
– to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal.
Některé oddíly se sportu věnují jen rekreačně
či hrají nižší soutěže (podnikové ligy), ale mnozí sportovci
mají i mezinárodní úspěchy a jsou dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů.
Oddíly bojových sportů – karate, Iaido-Kendó jsou členy
příslušných  mezinárodních organizací,
zúčastňují se  seminářů, stáží a zvou do ČB
pravidelně a často i hosty ze zahraničí.

 

Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení každého oddílu najdete
na webových stránkách jednoty.
Svoje stránky a často i Facebook mají i jednotlivé oddíly.  

 

Několik příspěvků od vedoucích sportovních oddílů, ani v roce 2021
to nebylo vždy tak, jak jsme byli zvyklí…
střídala se různá omezení či přímo zákazy činnosti,
rušily se některé závody a turnaje.

 

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty.
Vznikl v roce 1992 a od té doby patří mezi nejúspěšnější atletické celky
v ČOS i v republice vůbec, naši atleti jsou pravidelně zváni do reprezentace.
Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže) a VSD
(= Výkonnostní sport dospělých) a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu ČOS.
V oddíle se starají o početnou dětskou základnu, roky pokračuje dětská atletická liga.

 

Br. Najbrt k činnosti oddílu napsal:
Atletickou sezónu i v roce 2021 poznamenaly opatření související s Covid-19.
V zimních měsících jsme měli pouze omezené možnosti trénovat.
Někteří naši nejlepší atleti proto část přípravy absolvovali na reprezentačních soustředěních
v zahraničí nebo v Praze. Ostatní atleti nižší výkonnosti se připravovali individuálně
ve venkovních prostorách. Halové soutěže byly rovněž ve velkém rozsahu redukovány.
Nižší věkové kategorie dokonce vůbec v hale nezávodily.
V soutěžích na dráze v letní části sezony se situace již zlepšila,
kromě několika reprezentačních utkání (žactvo, junioři) se závody vesměs uskutečnily.

Na MČR jsme v roce 2021 získali 11 medailí v mládežnických kategoriích do 22 let,
o které se podělilo 6 atletů.
Kromě toho naši atleti získali celou řadu finálových umístění na MČR.

Tři atleti úspěšně reprezentovali náš oddíl na mezinárodní i republikové úrovni.
Nejúspěšnější atlet našeho oddílu v roce 2021 Tomáš Němejc se stal dvojnásobným Mistrem ČR
v kategorii mužů do 22 let ve sprintech na 100 m a 200 m.
Kromě toho získal ještě stříbrnou medaili na 200 m na MČR mužů časem 20.53,
který je třetím nejrychlejším časem České republiky v historii.
Na ME do 22 let obsadil 11.místo. Jiří Polák byl bronzový na MČR mužů v hale
a reprezentoval ČR na mistrovství světa štafet a na ME družstev.
Oběma atletům o dvě místa ve světovém žebříčku
štafety 4x100 m utekla účast na OH v Tokiu. Rovněž junior Tomáš Kratochvíl reprezentoval ČR -
na MS juniorů obsadil ve skoku dalekém 8. místo, na ME juniorů byl devátý.
Zároveň v roce 2021 získal ve skoku dalekém juniorů na MČR na dráze i v hale titul Mistr ČR.

V soutěžích družstev mládeže jsme měli v krajských přeborech přihlášena družstva
ve všech vypsaných kategoriích.
V soutěžích dospělých družstva mužů i žen soutěžila v 1.lize.

Již výše je uvedeno, že sprinter Jiří Polák zvítězil v anketě ČOS
Sokol roku 2020 v  kategorii 19 - 23 let (ceny se předávaly teprve na podzim 2021).

Začátkem listopadu oddíl zorganizoval, za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje
a Magistrátu města České Budějovice na našem stadionu 
již 19. ročník Běhu kolem Sokolského ostrova.
Za krásného podzimního počasí se jej zúčastnilo  200 závodníků v různých kategoriích.
Zároveň se konal již po patnácté nesoutěžní charitativní běh pro celou rodinu
– Běh s kuřetem a pro nadaci Pomozte dětem se vybralo rekordních 18 815 Kč.

Vše o oddíle zjistíte na webových stránkách WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ

 

Badmintonový oddíl funguje pod hlavičkou Sokola od roku 1995
(založen však byl pod TJ Slavoj již roku 1967). Více o oddíle na www.badmintoncb.cz/

Vedoucí oddílu, ses. Linda Janoštíková píše:
V roce 2021 naši nejúspěšnější sportovci opět dovezli domů mnoho cenných kovů,
přestože stále bylo mnoho turnajů zrušeno.

Největšího úspěchu zaznamenala česká reprezentace U17,
která získala na ME bronzové medaile. Členem úspěšného týmu byl i náš hráč Daniel Dvořák.

Na mezinárodní scéně se pak opět dařilo Janu Janoštíkovi,
který mezi dospělými vybojoval 2. místo na Kypru
a s juniorskou mezinárodní scénou se rozloučil 3. místem ve smíšené čtyřhře.

Našim se dařilo i na MČR. Mezi dospělým vybojoval velmi cenné 3. místo Jan Janoštík
ve dvouhře mužů, v kategorii U19 vybojoval 3. místo Daniel Dvořák ve čtyřhře.
V kategorii U17 se pak může pyšnit ziskem dvou titulů Mistra ČR a to ve dvouhře a ve čtyřhře.
Mezi žáky pak obsadili 3. místo Kryštof Klíma a Barbora Kubáková a to ve čtyřhrách.

Na jihočeské scéně pak patřil náš oddíl co do zisku medailí mezi nejúspěšnější
a také na pořadatelské scéně se nám podařilo uspořádat velký počet turnajů.

V létě pak náš oddíl uspořádal soustředění pro děti a juniory, o které byl zájem nejen
u nás v klubu, ale po celé republice. V září potom v naší sokolovně trénovalo 24 hráčů,
zařazených do projektu
OTP – Oblastní talentované příprava, kterou pořádá
Jihočeský badmintonový svaz za finanční podpory Jihočeského kraje.

Naši trenéři Roman Janoštík a Jan Klíma úspěšně složili mezinárodní certifikované zkoušky
Coach Level One. Další trenéři pak získali III. trenérskou třídu.

Jihočeský badmintonový svaz ve spolupráci s Českou unií sportu
udělil trenérovi Romanu Janoštíkovi čestné uznání za přínos k rozvoji badmintonu a sportu.

 

Korfbal - oddíl měl v soutěžní sezóně 2020/2021
v soutěžích řízených Českým korfbalovým svazem celkem 3 družstva,
z toho 2 seniorská a 1 mládežnické.
Celou uplynulou soutěžní sezónu bohužel ovlivnila pandemie Covid 19,
z důvodu dodržování pandemických opatření nebyly soutěže organizované
Českým korfbalovým svazem v soutěžní sezóně 2020/2021 odehrány.
K zahájení mistrovských korfbalových soutěží ČR v soutěžní sezóně 2021/2022
naštěstí už došlo. Věříme, že se již hráči a hráčky budou moci nerušeně věnovat
své sportovní oddílové a reprezentační činnosti.
 
V létě a na podzim roku 2021 jsme realizovali nábor nových mladých hráčů,
který se setkal s velkým zájmem. Momentálně máme téměř 80 nových
mladých členů ve věkovém rozmezí  5 - 15 let. Mladí hráči trénují 2x týdně,
každé 2 měsíce se konají přátelské turnaje, ve kterých hráči získávají cenné zkušenosti,
aby mohli být přihlášeni do mládežnických korfbalových soutěží dle příslušné věkové kategorie.
 

Jak se dařilo členům oddílu frisbee shrnula ses. Henrietta Ottová:
Ultimate frisbee je týmový sport s létajícím talířem.
Primárně se hraje venku, ale existuje i halová varianta.
Bohužel celá halová sezóna 2020/21 byla zrušena kvůli COVID-19.
Ve venkovní sezóně jsme obhájili titul mistrů ČR v kategorii mixed (smíšená družstva).
V září jsme organizovali mistrovství ČR v kategoriích
women (ženy) a open (muži) zde na sokolském stadionu.
Opět jsme dostali cenu za nejlépe zorganizovaný turnaj.
Ženy Sokola 3SB obhájily titul a slavily už třetí zlaté medaile v řadě.
Muži získali titul mistrů ČR po mnoha letech. Sokol 3SB tak opět ovládl celou sezónu.
Vrcholem ovšem byla evropská liga, ženy se probojovaly do TOP 8 klubů,
muži ve spojení s pražským klubem dokonce do TOP 5 a od bojů o medaile je dělil jediný bod.
Nutno podotknout, že celá účast našeho týmu na EUCF
byla spolufinancována pomocí dotace Jihočeského kraje.
Letos se halová sezóna 2021/22 koná a vypadá to, že opět bude velmi úspěšná.

Více info na www.3sb.cz

 

O činnosti oddílu Taichichuanu napsal br. Jiří Vaněček:
V roce 2021 měl náš oddíl 30 členů.
Pravidelná cvičení našeho oddílu probíhala čtyřikrát v týdnu
s různým tematickým zaměřením od zdravotní tělesné výchovy, strečinku
a průpravných cvičení po nácvik sestav Tai-chi- chuanu a jejich rozbor.
Nadále jsme pokračovali v procvičování očních cviků.

On- line cvičení si našlo své příznivce jak v případě uzavření tělocvičen,
tak i mimo pravidelná cvičení našeho oddílu.
Cvičením přes počítačové připojení mají jak naši cvičenci,
tak i široká veřejnost možnost zacvičit si z pohodlí svého domova.

Cvičební semináře:
Několikadenní setkání příznivců bojových umění se konalo v Autokempu Pařez.

Víkendový seminář Tai-chi pro Karate Shotokan Academy Berlin.
Účast na akcích pořádaných Ústřední školou ČOS:

Vladimír Hans zdárně ukončil kurz cvičitele ZDR. T.V. III třídy.
Naši cvičitelé absolvovali semináře Kineziotapingu, Fragilita a mobilita.
Účast na on- line webinářích pořádaných ústřední školou.

Finanční podpora našich cvičenců a T.J.Sokol České Budějovice:
Vzhledem k možným finančním problémům kvůli pandemii Covid-19 jsme se rozhodli
pro podporu našich členů nevybírat oddílové příspěvky a dobrovolné podpořit i naši jednotu.
Nad rámec členských příspěvků byla
pro naší jednotu tedy od našich cvičenců poukázána částka  5700 Kč

Vzhledem k tíživé finanční situaci našeho člena jsme uhradili jeho členský příspěvek
z našich oddílových prostředků.
Oddílová knihovna – díky otevření přístupu k zahraniční literatuře se nám nadále
dařilo nakupovat odborné knihy od uznávaných zahraničních autorů.
Některé tituly jsme získali i z antikvariátů.

Mnoho informací a nabídky cvičení na http://www.infokata.cz
 

Ve stolním tenisu se naše mládež, pod vedením zkušených trenérů,
pravidelně umísťuje na předních místech v krajských soutěžích a získává
zkušenosti na mistrovství ČR.
Noví členové se potom zlepšují „před očima“ a nadějně navazují na úspěchy
dorůstajících hráčů, píše předseda oddílu br. Petik.
V sezoně 2021 se hráči umístili na předních místech v bodovacích turnajích mládeže:

Matěj Myler (2004) - první místo v dorostencích,
David Zdrha (2007) - třetí místo ve starších žácích,
David Petik (2009) - třetí místo mladší žáci,
Filip Tomšů (2011) - druhé místo nejmladší žáci.


Vždy aktivní oddíl tanců – Blueberry také musel zrušit mnoho plánovaných akcí
– především hudebně tanečních večerů, kurzy stepování atp.
Podařila se jejich tradiční akce, zářijový Budějovický western na Sokolském ostrově.  
http://blueberrycb.cz/index.htm

 

 

 

Krátce o dalších aktivitách:

 • Šibřinky 2021 – akce se neuskutečnily vzhledem  pandemii COVID-19
  a dotace byla vrácena Magistrátu města.
 • Tradiční posezení na závěr cvičebního roku se také nekonalo,
  ale podařilo se zahájení nového, s velkou nadějí na normální život.
  Koncem srpna jsme se opět sešli v příjemném prostředí starého lomu na pokraji Rudolfova.
  Přijel mezi nás i br. Bedřich Boršek a popřáli jsme mu k 93.narozeninám.
  Jako vždy to bylo milé odpoledne v přírodě, o pohoštění se opět postaral br. Reindl.
 • Památný den sokolstva – 8. říjen jsme si připomněli poosmé (prvně to bylo r. 2014),
  l
  etos pořetí jako Významný den ČR, zmínila se o něm již i náčelnice.
  Sokolské vlajky byly vyvěšené nejen na sokolovně, ale i na Magistrátu.
  U budovy Krajského úřadu vztyčovala sokolskou vlajku přímo delegace naší župy.
  V podvečer potom na 40 dětí z naší jednoty poslalo po řece Vltavě
  doma vyrobené lodičky z přírodních materiálů -
  každá byla opatřena hořící svíčkou za každou oběť tehdejší mocenské zvůle.

 

 

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz, či na Facebooku jednoty,
svoje stránky a často i Facebook mají i jednotlivé oddíly.

 

Fotografie z novějších akcí nyní hledejte na Rajčeti: https://sokolcb.rajce.idnes.cz

 

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti,
informujeme nejen v sokolovnách na nástěnkách, ale směrem k veřejnosti
ve vývěsních skřínkách na našich dalších sokolovnách.  
A samozřejmě v rozhlase a tisku.
Píšu „některých“ – jsme velká jednota ve velkém městě,
máme na 40 různých oddílů, které se scházejí na třech místech a mají svůj bohatý program.
Opravdu se nedá pochytit všechno
(nakonec není ani všechno mířeno k veřejnosti a svoji propagaci
ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají sami).

 

V roce 2021 se konala v omezeném rozsahu vzpomínková shromáždění
ve dnech 8. května a k 28. říjnu,
na které sokoly Magistrát statutárního města ČB vždy zve.

 

Životní výročí našich členů jsme i v tomto roce řešili jako vždy písemnou gratulací.

 


 

 

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka T.J. Sokol České Budějovice, únor 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2022 T. J. SOKOL České Budějovice