9.06.2024 21:14:26


Páteční průvod a sobotní krajský sokolský slet v ČB ... Více

1.06.2024 00:19:21


Ročenka sokolské župy Jihočeské 2023 ... Více

31.05.2024 12:42:49


Den dětí v sokolovně ČB 2024 ... Více

21.05.2024 09:23:05


Pozoruhodné úspěchy ... Více

 

Kalendář akcí
Registrace k odběru novinek

 

Současnost Sokola


 

  ÚDAJE O NAŠÍ JEDNOTĚ K ZAČÁTKU ROKU 2024

Českobudějovická sokolská jednota patřila i v roce 2023
mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské,
která vznikla v roce 2005 sloučením historických žup či jejich částí.
 
Ke konci roku 2023 měla jednota 1561 členů.
Všestrannost neboli sport pro všechny byla přitažlivá pro 583 členy
a sportu se věnovalo 978 členů.
Podle věku bylo složení následující:
                    mládež do 18 let  -  907 členů                    
dospělí vč.seniorů  -  654 členů

Tři nejpočetnější sportovní oddíly: nadále to byla atletika, badminton a korfbal.

Výbor nadále pracoval pod vedením dlouholetého starosty Josefa Kadlece.
Scházel se 1x až 2x měsíčně, aktuální záležitosti se řešily též elektronickou poštou.

Valná hromada  se konala 13. března 2023, složení výboru zůstalo beze změny.

Členové výboru:
starosta Josef Kadlec
1. místostarosta Stanislav Gryc
2. místostarosta Eva Sedláková
jednatel Radek Fišer
náčelnice Ingrid Váchová
vzdělavatelka Milada Pospíšilová

Kontrolní komise:
Předsedkyně: Eva Herdová, členové: Zdeněk Masopust, Edith Šrámková

Členové naší jednoty pokračovali nadále i v roce 2023
v předsednictvu Sokolské župy Jihočeské :
Josef Kadlec - župní starosta,
Ingrid Váchová - tajemnice župy, Petra Štojdlová - předsedkyně kontrolní komise župy,
Eva Herdová - členka komise,
Vlastimil Růžička -
župní vedoucí pobytu v přírodě. Ses. Ingrid Váchová je též zároveň místonáčelnicí ČOS.

Rozsáhlou práci v kanceláři jednoty (finance a veškeré provozní či stavební záležitosti)
nadále bezchybně zvládala tajemnice, ses. Petra Štojdlová.


V rámci vyhlášených programů se, díky její mravenčí práci, podařilo získat dotace
od Statutárního města ČB, Jč. kraje i Národní sportovní agentury
(na činnost, sportovní akce či stavební aktivity) – zmíněno i dále.

Zahájila se složitá jednání o dotaci na opravu ev. výměnu tartanu na stadionu pro plánovanou
Letní olympiádu dětí a mládeže,
která se, pod záštitou Jihočeského kraje, uskuteční koncem června 2024 v ČB.


V roce 2023 českobudějovická jednota nadále vlastnila,
využívala a udržovala v ČB tři sokolovny, atletický stadion na Sokolském ostrově,
 poskytovala zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny pronajímala školám,
event. dalším zájemcům.
Cvičební rozvrhy tělocvičen i stadionu byly opět
pravidelně zveřejňovaly na nástěnkách u šaten a také na webových stránkách jednoty.

Pozemek u Malše v lokalitě zvané U Špačků byl nadále
v dlouhodobém pronájmu, především pro sportovní účely.

Průběžně jsme nadále udržovali a opravovali veškerý nemovitý majetek.

Pokračovala příprava na realizaci 2. etapy rekonstrukce tribuny,
tzn. provedení atletického koridoru,
který bude navazovat na tribunu a podařilo se již dokoupit nevelký,
ale pro stavbu potřebný pozemek na severní straně areálu.

Během prázdnin, aby to co nejméně omezilo cvičení, se provedla rekonstrukce podlahy velkého sálu sokolovny.

Za přispění Jihočeského kraje se v září podařilo opravit další část našeho majetku
- sociální zařízení na Sokolském ostrově dostalo nový kabát -
provedla se nová dlažba i obklady a kompletně byly vyměněny zařizovací předměty.

Pokračovala výměna veškerého osvětlení za úsporné provedení.

Koncem srpna došlo při přívalových deštích k zaplavení přízemí
sokolovny na Sokolském ostrově,
výměníková stanice byla zaplavena do výše metru a zničena velká část instalovaného zařízení,
dále voda zasáhla vstupní halu, šatny, sociální zařízení a malý sál.
Zahájení cvičebního roku bylo tedy odloženo na 11. září,
opravy technologie ve výměníku trvaly déle.

S finančním přispěním Statutárního města České Budějovice jsme zakoupili
nový traktor na údržbu našeho atletického stadionu.

Běžně se doplňovalo a obnovovalo cvičební nářadí ve všech tělocvičnách
i na stadionu a samozřejmostí byly řádné revize.


Všestrannost
Podrobné údaje - charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení jednotlivých oddílů všestrannosti jste opět mohli najít
na webových stránkách jednoty či Facebooku všestrannosti.

Zprávu o činnosti napsala náčelnice, ses. Ingrid Váchová:  
V roce 2023 sportovalo v našich oddílech všestrannosti
celkem 583 cvičenců pod vedením 59 cvičitelů.
Jednota měla 22 oddílů, z toho 8 oddílů všestrannosti a 14 oddílů rekreačních sportů.
Probíhala pravidelná cvičení ve všech třech našich sokolovnách
– Sokolský ostrov, Rožnov a Suché Vrbné.

K 1. lednu 2023 vznikl pod vedením ses. Sedlákové, nový oddíl,
divadelní, s názvem Šroubek Holywood, který má 9 dospělých členů.

Prvními akcemi roku 2023 byly únorové tradiční šibřinky pro děti i dospělé,
tentokrát na téma Evoluce.
Novinkou bylo používání talířků a hrnečků pro občerstvení, bylo sice více práce s mytím,
ale odpadu bylo minimálně a tím se šetřilo životní prostředí.
Na nákup hodnotných odměn pro různé dětské soutěže jsme využili
i dotaci ve výši 30 tis. Kč od Magistrátu města ČB.      
Foto ze šibřinek, najdete na Rajčeti: https://sokolcb.rajce.idnes.cz/

Druhou dubnovou neděli proběhl ve Čtyřech Dvorech druhý ročník závodů ve sportovní gymnastice a šplhu Čtyrácký Gym,
kterého se zúčastnilo 17 našich závodnic. Získaly 6 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile. 

Přebory ve sportovní všestrannosti začaly plaváním dne 14. 1. 2023 ve Strakonicích,
zúčastnilo se jich 12 našich členů.
Vybojovali 1 zlatou, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili.
Přebory ve sportovní gymnastice a šplhu proběhly v neděli 2. 4. 2023 v Písku
s účastí 4 našich členů.
Z nich jsme přivezli taktéž 1 zlatou, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili.
Přebory byly ukončeny atletikou, kterou pořádala naše jednota v sobotu 13. 5. 2023.
Zde nás reprezentovalo rekordních 37 závodnic a závodníků,
kteří ve velké konkurenci vybojovali 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili,
dalších 7 závodníků se umístilo do 10. místa.
Dva naši závodníci se svými výsledky probojovali na celorepublikové přebory ČOS.
Bohužel se jich z objektivních důvodů ani jeden nemohl zúčastnit.
Akci finančně podpořil odbor všestrannosti ČOS,
drobné dary pro vítěze poskytl Magistrát města České Budějovice a společnost E.ON.

V květnu jsme ve spolupráci s oddílem šplhu uspořádali
první ročník soutěže „Budějcký šplhoun“.
Byli bychom rádi, kdyby se tyto závody staly tradicí a vzbudily zájem
ve všech oddílech naší jednoty,tedy i oddílech sportovních.

Akci k Mezinárodnímu dni dětí uspořádaly vedoucí oddílu RD ses. Pázlerová a ses. Šmilauerová
v mnoha prostorech naší rozsáhlé sokolovny.
S pomocí sester z Věrné gardy připravily 12 stanovišť - nejen na téma pohádek a večerníčků.
Každý účastník obdržel kartičku, na kterou sbíral 12 razítek a nakonec si vybral svou odměnu.
Do příprav se zapojila i manželka našeho starosty,
která napekla pro všechny účastníky drobné sladké zákusky.

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 jsme na atletickém stadionu uspořádali již tradiční atletické závody pro předškoláky a mladší žáky.

Během letních prázdnin jsme zorganizovali dva pobytové a jeden příměstský tábor.
Již tradičně proběhl, již po čtrnácté, pobytový tábor oddílu PP na Kadově u Blatné,
který s neuvěřitelným nasazením připravují hlavně bývalí členové oddílu,
dnes již dávno dospěláci třeba i s rodinami.
V další originální celotáborové hře se tentokrát posádka mezihvězdné lodi
vydala na dlouhou dobrodružnou cestu, na Vesmírnou odyseu.

Pobytový tábor v Bukové uspořádali vedoucí oddílu žactva ze Suchého Vrbného.

Ve dnech 10. - 14. 7. proběhl za laskavého přispění Statutárního města České Budějovice
příměstský tábor s názvem LESOHRY,
neboli „letní sokolské olympijské hry“ a
měl svou základnu v rožnovské sokolovně.
Tábor byl inspirován olympijskými kruhy
- každý ze dnů měl svou barvu a představoval svůj kontinent.
Jeho náplň byla především sportovní, a tak jsme se věnovali šplhu, gymnastice, cykloturistice, turistice, plavání a atletice.
 

Koncem prázdnin se vydařilo tradiční Setkání sokolů na konci léta, v nádherném prostředí starého lomu na Rudolfově.
Opět to bylo přátelské posezení cvičitelů a dalších členů a příznivců Sokola
- jakýsi „team building“ a plánování činnosti v dalším cvičebním roce.
Tentokrát jsme také společně oslavili významné životní jubileum našeho dlouholetého cvičitele Vlastíka Růžičky.


Oddíl pobytu v přírodě se během roku scházel na pravidelných schůzkách v klubovně.
Pravidelně podnikali jednodenní nebo celovíkendové výpravy.
Na jaře se zúčastnili každoročního závodu zálesácké zdatnosti a to v kategorii přípravka,
kde naše hlídka skončila z jedenácti zúčastněných v závěsu na těsném druhém místě!  

 
Oddíl rekondičního cvičení na velkých míčích již podvanácté pořádal pro své cvičence,
jejich kamarády a příznivce, sportovní pobyt v Chorvatsku, středisko Lanterna.
Pobyt s názvem „Cvičím, abych žil“.

V září jsme se v rámci týdne „Sokol spolu v pohybu“, který proběhl v posledním týdnu měsíce a který se snaží propojovat lidi všech věkových kategorií pomocí pohybových aktivit, zapojili do Sletové štafety. Naši trasu jsme absolvovali na kolech i za účasti starosty jednoty. Štafetu jsme přebírali od strunkovických Sokolů v Netolicích. Tuto jsme následně s naší stuhou
a naším poselstvím předávali na Hluboké n. V.
Na odpoledne jsme připravili program na stadionu s ukázkami činnosti.

V září se naši cvičenci a cvičenky začali připravovat na XVII. všesokolský slet,
kterému bude předcházet i Krajský slet v Českých Budějovicích.
Začal nácvik tři sletových skladeb čistě v naší jednotě (Mravenci, Fitness a V rytmu srdce).
Někteří z nás se připojili k nácviku ve Čtyřech Dvorech a Kamenném Újezdu, a to v dalších čtyřech skladbách
(Čmeláčci, Leporelo, Rocková symfonie a Jdi za štěstím).

Členové oddílu Taichichuanu pokračovali v úzké spolupráci se všestranností – viz samostatná stať mezi sportovními oddíly.

V průběhu roku organizovala ses. Neumannová, jedna z vedoucích oddílu RD a předškoláci,
který působí v sokolovně Suché Vrbné, několik turistických a cykloturistických akcí.
Jednou z nich byl výlet do Alp, dále splutí Vltavy na raftech či cyklovíkend v Radíkově.
Jarní prázdniny strávili v Krušných Horách na lyžích. Jedná se vždy o akce pro celou rodinu.

V říjnu jsme si již podesáté - i vyvěšením sokolských vlajek, připomenuli 8. říjen jako
Památný den sokolstva, od roku 2019 též jako Významný den ČR.
Pro tuto vzpomínkovou akci se také již vžil název "večer sokolských světel".
Rožnovští "sokolíci" pouštěli lodičky se svíčkami jako uctění památky umučených
sokolů a sokolek v předvečer Památného dne,
t.j.v sobotu 7.října po Vltavě v Rožnově,
na Sokolském ostrově se akce konala v neděli, 8. října večer.

V první listopadovou sobotu proběhl v českobudějovické sokolovně již IV. ročník Všestrannostního desetiboje.
Naši jednotu reprezentovalo 26 členů
a podařilo se jim získat 2 zlaté a jednu bronzovou medaili.


V prosinci uspořádali naši cvičitelé pro své malé svěřence mikulášské a vánoční cvičební hodiny spojené s nadílkou.

Oddíl šplhu na laně v roce 2023 – vedoucí oddílu, br. Vlastimil Růžička napsal:
Oddíl měl v roce 2023 sedm členů a scházeli jsme se k tréninkům dvakrát týdně.
Během roku jsme se zúčastnili šesti velkých závodů,
mj. memoriálu Karla Hofmana ve Warnsdorfu.
V sobotu 18. listopadu se v Pardubicích konalo Mistrovství ČR ve šplhu na laně.
Mezi muži získal Matěj Petrovský (v osobním rekordu) 16. místo
a Richard Kašpar byl devatenáctý.
V mimořádně početně obsazené kategorii masters získal náš Pavel Trnka bronz.
Vlastimil Růžička (nejstarší účastník mistrovství) byl sedmý.
Krátký rozhovor s ním byl v Sokolském zpravodaji (stanice ČT Sport, 25. 11. v rámci reportáže z mistrovství – viz odkaz
 https://www.ceskatelevize.cz/porady/12090743332-sokolsky-zpravodaj/223471291473038/.
Vše o šplhu na laně potom zde: https://www.svetsplhu.cz

 

Sporty
Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 17: atletika, americký fotbal, badminton, korfbal,
horolezectví, nohejbal, posilovna, stolní tenis, frisbee.
Z bojových sportů to byly oddíly karate, capoeira, aikido a tai-chi-chuan.
Dále oddíl sportovního tance, dva oddíly historického šermu a oddíl scénického šermu.

Beze změny zůstalo, že členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS,
některé pak sami pořádali.
Jejich činnost byla nadále řízena také příslušnými sportovními svazy
– to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal.
Některé oddíly se sportu věnovaly jen rekreačně či hrály nižší soutěže (podnikové ligy),
ale mnozí sportovci opět měli i mezinárodní úspěchy a byli členy oficiálních reprezentačních týmů.

Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení každého oddílu jste mohli najít
jako vždy, na webových stránkách  jednoty.
Svoje stránky a často i Facebook nadále využívají i jednotlivé oddíly.

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty.
Vznikl v roce 1992 a od té doby patří mezi nejúspěšnější
atletické celky v ČOS i v republice vůbec, naši atleti jsou pravidelně zváni do reprezentace.
Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže) a VSD (= Výkonnostní sport dospělých)
a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu ČOS.

Br. Najbrt poskytl hodnocení atletického oddílu za rok 2023:

V roce 2023 pět atletů našeho oddílu reprezentovalo Českou republiku na mezinárodní úrovni.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Adéla Holubová,
která na ME juniorů obsadila 7.místo v běhu na 800m.
Na stejné trati zvítězila na EYOF (Evropský olympijský festival mládeže) a startovala
i na mezistátním utkání na dráze i v hale.
Rovněž Michal Rada se účastnil Mistrovství Evropy juniorů,
ze kterého si přivezl 18.místo z běhu400m překážek.
Startoval též na EYOF i mezistátních utkáních dorostu.
Na mezistátních utkáních ve své kategorii jsme měli další zástupce:
Barbara Kostková, Nina Radová a Adéla Štefanová.

Na MČR jsme v roce 2023 získali 23 medailí o které se podělilo 10 atletů.
Kromě toho naši atleti získali celou řadu finálových umístění na MČR.
Největším sběratelem medailí se stal Michal Rada (5x 1.místo, 1x 3.místo).
Nejúspěšnější atlet v dospělé kategorii se stal David Jodl, který z MČR přivezl 3 medaile
(2x 2.místo, 1x 3.místo).

Michal Rada vytvořil 3 nové české rekordy (sedmiboj dorostenci hala,
300m překážek dorostenci a 400m překážek dorostenci),
Adéla Holubová 1 nový český rekord (800m dorostenky hala).

V soutěžích družstev mládeže jsme měli v krajských přeborech přihlášena družstva
ve všech vypsaných kategoriích.
V soutěžích dospělých družstva mužů i žen úspěšně soutěžila v 1.lize, ve které se shodně umístila na 5.místě.

V oddíle se starají o početnou dětskou základnu,
roky pokračuje dětská atletická liga, pořádají letní příměstské tábory.

Jednadvacátý ročník Běhu kolem Sokolského ostrova
a 17. ročník nadačního "Běhu s kuřetem" se vydařil i díky podzimnímu slunečnému počasí.
Soutěžních běhů se zúčastnilo letos 245 závodníků a Běhu s kuřetem pak cca 120 běžců.
Na konto projektu "Pomozte dětem" jehož maskotem je právě "Kuře",
se letos podařilo vybrat 19 667 Kč,
a celková vybraná částka se tak blíží 160 tisícům.

Fotografie najdete na "rajčeti":
https://www.rajce.idnes.cz/aosokolcb/album/20231104-21-rocnik-behu-kolem-sokolskeho-ostrova-17-rocnik-behu-

Vše o oddílu zjistíte na webových stránkách WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ

Badmintonový oddíl funguje pod hlavičkou Sokola od roku 1995
(založen však byl pod TJ Slavoj již roku 1967).
Více o oddíle na
www.badmintoncb.cz

Vedoucí oddílu, ses. Linda Janoštíková k činnosti oddílu v roce 2023:
Tento rok byl pro náš klub rokem úspěšným. Na Mistrovstvích České republiky
se nám v tomto roce podařil husarský kousek,
když jsme získali medaile za všech věkových kategorií a to U11, U13, U15, U17, U19
a dospělých a stali jsem se tak jedním z nejúspěšnějších klubů ČR.
Naši nejlepší hráči se pak pravidelně účastní i mezinárodních turnajů
pod hlavičkou Badminton World Federation a Badminton Europe, které se započítávají do světových žebříčků.

Trenéři se pravidelně zúčastňovali vzdělávacích akcí nejen pod hlavičkou
Českého badmintonového svazu,
ale také aktivně spolupracovali na projektech Jihočeského badmintonového svazu.

Našemu klubu se také podařilo obhájit certifikát „Sportovního střediska“ v rámci třetího stupně
centralizované přípravy Českého badmintonového svazu.
 Naši nejlepší hráči byli také zařazeni do „Sportovního centra mládeže“
Jižní Čechy, kde se také trenérsky uplatňovali naši trenéři.

V rámci Jihočeského badmintonového svazu jsme se podíleli jak organizačně, tak trenérsky
na zajištění „Oblastní talentové přípravy“,
která se zaměřuje na trénink nejmladších jihočeských talentů.
I v této části talentové přípravy měl náš klub vysoké zastoupení.

Korfbal komentovala ses.Stáňa Kubešová:
Oddíl měl v soutěžní sezóně 2022/2023 v soutěžích řízených
Českým korfbalovým svazem celkem 5 družstev,
z toho 1 seniorské v nejvyšší korfbalové soutěži v ČR (Česká korfbalová extraliga)
a 4 družstva v soutěžích mládeže
(1 družstvo v korfbalové lize starších žáků, 1 družstvo v korfbalové lize mladších žáků,
1 družstvo v korfbalové lize minižáků
a 1 družstvo v korfbalové lize přípravka.
Extraligové seniorské družstvo si po roční odmlce opět
zajistilo finálovou účast v nejvyšší soutěži dospělých, z tohoto klání vyšlo vítězně,
nejvyšší seniorskou soutěž vyhrálo a získalo titul Mistr ČR.
Čtyři členové extraligového týmu tvoří základní kostru seniorského
korfbalového reprezentačního výběru
a největší reprezentační akcí roku 2023
pro ně bylo Mistrovství světa dospělých,
které se uskutečnilo v listopadu 2023 na Taiwanu
a reprezentační družstvo zde obsadilo konečné 4. místo.
Z dalších reprezentačních akcí uplynulého roku je třeba zmínit ještě
Mistrovství Evropy hráčů do 21 let,
které se uskutečnilo v červenci 2023 v ČR
a reprezentační družstvo zde obsadilo konečné 3. místo.
I zde se na tomto úspěchu podíleli 2 hráči našeho oddílu.
V mistrovských soutěžích mládeže se našim družstvům v soutěžní
sezóně 2022/2023 také dařilo a dosáhli výborných umístění.
V korfbalové lize starších žáků 2. liga
naše družstvo skončilo na celkovém 7. místě,
v korfbalové lize mladších žáků Jihočeská liga jsme obsadili 3. místo,
v korfbalové lize minižáků 3. místo
a v korfbalové lize přípravka 2. místo.

Oddíl Capoeira, zprávu poslal br. Nikola Kraus, který se věnuje tomuto sportu již 14 let.
Capoeira je brazilské bojové umění, které kombinuje prvky boje, akrobacie, hudby a tance.
Hlavním cílem cvičení v oddíle vždy byla radost z pohybu,
ale také budování přátelské a podpůrné atmosféry mezi členy.
Tréninky i v loňském roce byly zaměřeny jak pro děti, tak pro dospělé,
a to s ohledem na jejich věk a úroveň zkušeností. 
Noví zájemci byli vítáni kdykoliv během roku.
Členové oddílu předvedli své umění na podzim na programu
při doběhu sletové štafety či vystoupili na šibřinkách.

Co se podařilo členům oddílu frisbee shrnula ses. Henrietta Ottová:
Pro Ultimate frisbee tým Sokol 3SB nebyl rok 2023 tak úspěšný jako předchozí.
Zato se ke slovu dostala nová generace a věříme,
že ta své zkušenosti příští sezónu zúročí. I přesto jsme několik medailí získali.
O první, zlatou, se postarali muži na halovém mistrovství ČR.
Další medaili vybojovaly ženy za druhé místo na mistrovství ČR, kde byli úspěšní opět i muži,
kteří byli oceněni bronzovou medailí.

Kromě klubových úspěchů slavily velký úspěch hráčky Sokolu 3SB,
které reprezentovaly Česko na mistrovství Evropy.
S národním týmem získaly bronz, což je historicky první medaile
z mistrovství Evropy a ohromný úspěch.
Bronz vyhrály i naše juniorské zástupkyně na mistrovství Evropy do 20 let.

Ultimate frisbee je atraktivní týmový sport s létajícím talířem.
Primárně se hraje venku, ale existuje i halová variana.
Mnoho zajímavých info a foto na:
www.3sb.cz

O činnosti oddílu Taichichuanu napsal br. Jiří Vaněček:
Nadále jsme se zabývali studiem pohybu formou tělesné zdravotní výchovy
a tradičních čínských zdravotních cvičení.
V roce 2023 tvořilo naši členskou základnu 33 členů, kteří mají možnost pravidelných cvičení čtyřikrát v týdnu
a víkendových akcí pořádaných naším oddílem nebo dalšími oddíly
se kterými spolupracujeme, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
Naši členové využívali oddílovou knihovnu, kde jsme průběžně
doplňovali knihy a studijní materiály.
Mnoho informací a nabídky cvičení se opět daly najít na
http://www.infokata.cz

Náš oddíl celoročně spolupracoval s oddílem všestrannosti naší jednoty,
kde jsme nadále pomáhali s cvičením mladších a starších žáků.
Aktivně jsme se zúčastnili  tradičních šibřinek i pořádání seminářů se zaměřením na ZDR.TV pro dospělé členy.

Účast našich cvičenců a cvičitelů na akcích:
Tradiční cvičební pobyt „KARATE CAMP 2023 Pařez“
Pravidelné semináře karate a tai-chi ČVUT Praha
Semináře karate a taichichuanu v Berlíně a Drážďanech
Pravidelné semináře karate a Taichichuanu Ni Yama v Českých Budějovicích
Náš oddíl pořádal pravidelné semináře zdravotní tělesné výchovy
a taichichuanu v Českých Budějovicích.
Pro rodiče dětí ze sokolské všestrannosti jsme uspořádali seminář
„Zdravá záda a svalové dysbalance“. 

Seminář "Hathajóga s prvky konceptu Spiraldynamik" Barbary Haráčové,
kterou z důvodu sněhové kalamity zastoupila Kateřina Hroudová.
S Barbarou Haráčovou plánujeme náhradní termín v následujícím roce.
Seminář Martina Won Hye Šefary ze zenové školy Kwan Um, který studuje meditaci od roku 2000,
z toho 10 let v korejských klášterech. Seznámil nás se zdejším životem   
a prakticky jsme si vyzkoušeli vedenou meditaci s možností pokračování on-line.

Členy oddílu tanců, Taneční klub Blueberry, jsme mohli vidět
i na westernovém dni na Sokolském ostrově,
který tu již tradičně pořádají.

Zahajovali také advent v ČB tancem s country kapelou Vodáci z Českých Budějovic,
kde předtančení zajistili právě členové tohoto klubu.

Další info na http://blueberrycb.cz/index.html

 

Různé
Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz,
na Facebooku T.J. Sokol ČBči Facebooku všestrannosti.
Svoje stránky a často i Facebook nadále měly i jednotlivé oddíly.

Fotografie na webu jednota a fotodokumentaci z novějších akcí jsme publikovali na Rajčeti:
https://sokolcb.rajce.idnes.cz

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti, jsme nadále informovali nejen v sokolovnách na nástěnkách,
ale směrem k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na našich dalších sokolovnách. 
A samozřejmě v rozhlase a tisku. Píšu „některých“ – jsme velká jednota ve velkém městě, máme téměř 40 různých oddílů,
které se scházejí na třech místech a mají svůj bohatý program.
Opravdu se nedá pochytit všechno(nakonec není ani všechno mířeno k veřejnosti
a svoji propagaci ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají sami).

V roce 2023 se konala tradiční vzpomínková shromáždění ve dnech 8. května
a k 28. říjnu, na které sokoly Magistrát statutárního města ČB vždy zve.

Životní výročí našich členů jsme i v tomto roce řešili jako vždy
písemnými gratulacemi.


 

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka
T.J. Sokol České Budějovice, únor 2024
.

 

 
 


 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2022 T. J. SOKOL České Budějovice